Vaikeasti työllistyvän tilanne yhteistyöllä parempaan kuntoon – uutta kasvupalvelupilottia suunnitellaan markkinavuoropuhelussa

Millä tavalla viranomaispalvelujen asiakasohjaus voidaan toteuttaa nykyistä asiakaskeskeisemmin? Miten henkilökohtainen budjetti ja valinnanvapaus sopivat työllisyyspalveluiden asiakkaalle? Millaiset palkkioperusteet mahdollistavat palvelun toteuttamisen? Miten työnhakija saa tarvitsemansa sosiaalipalveluiden tuen matkallaan kohti työllistymistä ja työpaikkaa?

Palveluntuottajakenttää haastettiin jakamaan ideoitaan muun muassa tällaisten kysymysten kautta työllisyysviranomaistahoille Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilotin markkinavuoropuhelussa 10. lokakuuta 2018. Aamupäivän tilaisuuteen Turkuun kokoontui kolmekymmentäneljä palveluntuottajaa, jotka olivat kiinnostuneita maakunnan viranomaisten yhteistyössä suunnitteleman palvelun toteuttamisesta.

Pilotti kohdistuu varsinaissuomalaiselle, vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevalle asiakaskunnalle, jonka liikkumista viranomaispalveluiden piirissä halutaan tukea aiempaa enemmän. Tavoitteena on luoda kohderyhmälle uusia lähestymistapoja työhön palaamiseen sekä luoda aiempaa eheämpi, palveluntuottajan tukema asiakaskokemus läpi koko asiakasprosessin riippumatta siitä, mitä palvelua asiakas omassa tilanteessaan kulloinkin tarvitsee.

Palvelumanageri asiakkaan mukana ja tukena palvelusta toiseen

Työnhakijoiden käyttämiä palveluita esittelivät TE-hallinnon lisäksi myös Kansaneläkelaitoksen sekä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen ja hyvinvointitoimialan edustajat. Läsnäolijoille haluttiin näin korostaa, kuinka moninaisia tarpeita pilotin kohderyhmän asiakkailla on matkalla kohti työelämää. Hankinnan tavoitteena on mm. näiden viranomaisten palveluiden välisen ohjauksen parantaminen ja selkeyttäminen asiakkaan näkökulmasta.

Palveluntuottajalle ollaan luomassa roolia asiakkaan rinnalla kulkijana niin sanottuna palvelumanagerina. Manageri palvelisi ja tukisi asiakasta riippumatta siitä, tarvitseeko hän työllistymisensä kannalta ensin Kelan tai sote-sektorin palveluja vai onko hän valmis työllistymään perinteisten työllisyyspalveluiden kautta. Palvelutuottajalle annettaisiin aiempia hankintoja vapaammat kädet löytää hyviä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Kun hankkija luottaa palveluntuottajan ammattitaitoon ohjata ja tukea asiakasta juuri asiakkaan tarvitsemalla tavalla, voidaan hankinnassa soveltaa ns. blackbox-mallia. Termin käyttö viittaa siihen, että palveluntuottaja valitsee itse parhaimmat menettelytavat asiakkaan tukemiseksi ja palvelun kustannukset liittyvät tuloksellisuuteen lukumäärällisesti sovittujen ja tarkkaan määriteltyjen suoritteiden sijaan.

"Haluamme markkinoiden olevan mukana palvelumme suunnittelussa alusta asti. Vaikka työ- ja elinkeinoministeriölle on jo kerrottu maakunnan pilotille asettamat tavoitteet, olimme tilaisuudessa liikenteessä tyhjällä paperilla. Pyydämme tuottajakenttää pohtimaan peruskysymyksiä kaikesta hankintaan liittyvästä aina hankinnan toteuttamistavasta sen sisältöön, palkkiomenettelyihin ja laajuuteen saakka. Tilaisuudessa annettujen ja myöhempien kirjallisen kommenttien myötä pystymme arvioimaan, mitä palvelua maakunnassa on tällä konseptilla mahdollista tuottaa", arvioi markkinavuoropuhelutilaisuutta puheenjohtanut ELY-keskuksen asiantuntija Sari Säippä.

Osallistujat saivat aamupäivän aiheisiin laajan viranomaisalustuksen. Kuvassa puheenvuorot pitäneet (vas.) Heikki Heilä Kelasta, Riitta Uitto Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksesta, Kjell Henrichson TE-toimistosta, tilaisuuden vetänyt Sari Säippä ELY-keskuksesta ja Sirpa Kuronen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Toimiva asiakasprosessi vaatii toimivaa viranomaisyhteistyötä

Tilaisuuteen osallistui myös yhdeksän muun kunnan edustajaa arvioimaan mahdollista omaa viranomaisyhteistyörooliaan hankinnan piirissä. Tilaisuuden avannut TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson korosti, että pilottihankinnan yhteydessä halutaan yleisemminkin selkeyttää valtio- ja kuntatoimijoiden rooleja ja mahdollisuuksia sekä syventää yhteistyötä monialaisten palveluiden osalta.

"On ollut hienoa huomata, että kuntasektori on reagoinut hyvin positiivisesti halukkuuteemme syventää yhteistyötä vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden palveluiden toteuttamisessa. Oli kasvupalvelupilottimme kattavuus maakunnan laajuisesti mikä tahansa, tulemme huomioimaan ja hyödyntämään kaikki mahdollisuudet toteuttaa yhteistyötä asiakkaittemme palveluissa koko maakunnassa. Vahvaa yhteistyötä tarvitaan jo ennen uudistusta ja sitä me toivomme", Henrichson korostaa.

Palvelutuottajille annettu mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen

Hankinta etenee syksyn aikana siten, että asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön luonnoksia kirjallisesti. Näin 10.10.2018 tilaisuuden jälkeen mahdollisesti heränneet ajatukset välittyvät suoraan tiedoksi palvelun järjestäjälle. Kommentointimahdollisuus halutaan antaa myös niille tahoille, joilla on kiinnostusta osallistua hankintaan mutta eivät päässeet paikalle markkinavuoropuhelutilaisuuteen.

"Olemme osana kasvupalveluiden valmistelua halunneet kerätä verkostoomme palveluntuottajia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tulevaisuuden maakunnan kasvupalveluiden tuottajina. Tätä verkostoa hyödynnämme tässäkin kommentoinnissa ja samalla kasvatamme markkinoiden tietoisuutta uudistuksesta tarjoamalla viimeisimmän tiedon maakuntamallin valmistelun etenemisestä sekä jo sitä ennen käynnistyvän kasvupalvelu-uudistuksen käänteistä," huomautti Säippä.

Hankinnan aikataulusta puhuttaessa ei tilaisuudessa luvata tarkkoja ajankohtia. Tilaisuuden perusteella tehtyjä tarjouspyynnön luonnoksia voivat palveluntuottajat kommentoida vielä marraskuun puoliväliin saakka. Viranomaisyhteistyön lopullinen muoto ja esimerkiksi hankinnan lopullinen kattavuus maakunnassa päätetään hankintaprosessin yhteydessä TE-hallinnon, kuntasektorin ja Kelan neuvotteluissa. Palvelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 alussa, aikaisintaan maaliskuussa 2019.

Kasvupalvelupilotin hankinnan seuraavat vaiheet:

Hankintaan liittyvän materiaalin kommentointi tullaan avaamaan viimeistään viikolla 44. Kommentoida voivat sekä tilaisuuteen osallistuneet palveluntuottajat että muut hankinnasta kiinnostuneet palveluntuottajat.

Kuntayhteistyöhön liittyen yhteydenotot pyydetään suoraan TE-toimiston johtajalle Kjell Henrichsonille (kjell.henrichson@te-toimisto.fi).

Kasvupalveluvalmistelussa käytetään erillistä yhteistietorekisteriä, jonka kautta valmistelu tiedottaa ajankohtaisista kasvupalveluihin liittyvistä tapahtumista ja uutisista Varsinais-Suomessa. Mikäli haluat palveluntuottajana päästä mukaan rekisterin jakeluun, ilmoita kiinnostukseksi kasvupalveluvalmisteluun erityissuunnittelija Tatu Virralle (tatu.virta@te-toimisto.fi).