Tietojohtamisen tavoitteena älykäs maakunta

Hyvä tietopohja on vaikuttavan päätöksenteon perusedellytys. Yhtä tärkeää kuitenkin on, että organisaatio kykenee hyödyntämään tietoa toiminnassaan ja päätöksenteossaan kaikilla tasoilla. Tiedon onnistunut hyödyntäminen erottelee tulevaisuudessa julkisen hallinnon toimijat toisistaan yhä vahvemmin, millä on vaikutusta mm. palveluiden laatuun. Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen on laatinut maakuntauudistuksen valmistelun tarpeisiin esiselvityksen uuden maakunnan strategisen tietojohtamisen kysymyksistä.

Hyvä tietopohja on vaikuttavan päätöksenteon perusedellytys. Ilman ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa päätösten valmistelu jää vaillinaiseksi ja päätösten vaikutusten arviointi vaikeutuu. Ilman hyvää tietopohjaa ei ole mahdollista johtaa tiedolla, mikä on kriittinen tekijä maakunta- ja sote-uudistuksen onnistuneessa toteuttamisessa.

  • Tietojohtamisessa ei ole kyse vain tietopohjasta ja tiedon hallinnasta. Tietopohjan tulee olla kunnossa, mutta tärkeintä onnistuneessa tietojohtamisessa on, että organisaatio kykenee hyödyntämään tietoa toiminnassaan ja päätöksenteossaan kaikilla tasoilla, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Vasanen on laatinut maakuntauudistuksen valmistelun tarpeisiin esiselvityksen maakunnan tietojohtamisen kysymyksistä. Esiselvityksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva tietojohtamisen nykytilasta maakunnille siirtyvissä tehtävissä lukuun ottamatta sote-palveluita.

Esiselvityksen keskeisenä suosituksena on, että tietojohtamisen tulee olla systemaattista, koko organisaation läpileikkaavaa ja sen tulee kohdistua kaikkiin päätöksentekovaiheisiin. Tietojohtaminen kytkeytyy laajasti koko organisaation toimintaan, ja tietojohtamisen prosessien tulee olla kirjattu vahvasti maakunnan strategiaan.

  • Tietojohtaminen ei ole pelkästään johtamistapa tai organisaation johtoa koskeva asia, vaan siinä on kyse organisaation kokonaisvaltaisesta tietoon perustuvasta toiminnasta, Vasanen toteaa.

Viime kädessä tietojohtamisessa on kyse siitä, kuinka älykäs organisaatio on. Älykkäillä organisaatioilla on kyky toimia kompleksisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, ne ennakoivat tulevaa ja niissä tietojohtaminen on läsnä päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa.

Maakunnan tietojohtamisen prosessit vaativat tuekseen tiedon analysoinnin osaamista toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden syy–seuraussuhteiden ymmärtämiseksi. Erityisen tärkeää on, että maakunta kykenee hyödyntämään kehittyneitä data-analytiikan menetelmiä toimintansa suunnittelussa ja ohjaamisessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Esiselvityksen raporttiin voi tutustua kokonaisuudessaan täällä.