Kasvupalveluiden varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelut käynnistyneet

Kasvupalveluvalmistelu ja palveluntuottajat kävivät läpi kasvupalveluiden toteuttamisen mahdollisuuksia Varsinais-Suomessa

Noin 70 palveluntuottajaa kokoontui Valtion Virastotalolle perjantaina 8.6.2018 Varsinais-Suomen kasvupalveluvalmistelun ensimmäisiin markkinavuoropuheluihin. Tilaisuus järjestettiin osana prosessia, jonka avulla muutosorganisaatio tulee arvioimaan, millaiset valmiudet maakunnan markkinatoimijoilla on tuleviin kasvupalveluiden hankintoihin osallistumiseen palveluntuottajina.

”Olimme tyytyväisiä osallistujamäärään ja siihen, että paikalle oli tullut sekä perinteisiä työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyökumppaneita että uusia toimijoita, jotka tarttuivat mahdollisuuteen tutustua kasvupalveluiden järjestämisen ja tuottamisen toimintaympäristöön. Onnistunut vuoropuhelun aloitus tukee prosessin jatkamista syyskaudella,” kiitteli tilaisuuden avannut muutosjohtaja Laura Leppänen.

Tilaisuuden tarkoituksena oli myös haastaa palveluntuottajia osallistumaan itse hankintojen suunnitteluun kertomalla omat asiantuntija-arvionsa siitä, millaisia palveluita maakunnassa tulevaisuudessa tarvitaan. Työpajatyyppisesti käsittelyssä oli neljä erilaista palvelukategoriaa, jotka johdettiin suoraan kasvupalvelun lainsäädäntöteksteistä.

”Paikalla oli ilahduttava määrä sekä yritys- että yhdistyssektorin toimijoita, joiden näkemykset palveluiden järjestämisessä huomioitavista seikoista tulevat suoraan valmistelumme käyttöön. Olemme kaikki ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa maakunta kilpailuttaa ja hankkii palveluita sekä valvoo niiden toimivuutta. Tästä syystä alueen toimijoiden yhteistyö on hyvä käynnistää jo hyvissä ajoin ennen maakuntahallinnon perustamista”, kertoi kasvupalveluvalmistelun työryhmätyötä johtava Kjell Henrichson.

Lainsäädäntö mahdollistaa nykyistä laajemman palveluiden skaalan

Tilaisuudessa esiteltiin kasvupalvelu-uudistuksen sisältöä ja kerrottiin osallistujille, miten palveluiden hankintaa voidaan toteuttaa innovatiivisesti markkinavuoropuheluiden kaltaisten prosessien kautta. Palveluntuottajien osallistuminen hankintojen valmisteluvaiheeseen avoimen keskustelun kautta antaa myös tärkeää tietoa maakunnan päättäjiä, joiden tulisi tietää, mitä kasvupalveluita Varsinais-Suomessa tarvitaan ja ylipäätään voidaan toteuttaa.

”Varsinais-Suomen ELY-keskus on toteuttanut markkinavuoropuheluita osana hankintaprosessejaan, jolloin viranomaistyö ja yhteistyö tuottajien kanssa on painottunut kilpailutusten suunnittelu- ja toteuttamisvaiheisiin. Turussa taas on enemmän kokemusta innovatiivisuuteen ja avoimeen keskusteluun tähtäävistä vuoropuheluista, joissa palvelutuottajat haastetaan mukaan hankinnan suunnitteluun jo ennen virallista hankintaprosessia. Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindströmin huomiot näiden prosessien eroista oli hyvä tuoda esiin kaikille osallistujille ennen työpajatyöskentelyä”, arvioi tilaisuudessa yhdessä Lindströmin kanssa hankintatyöskentelyä avannut ELY-keskuksen asiantuntija Sari Säippä.

Työpajoista hyötyä järjestäjälle ja tuottajalle

Tilaisuuden asiakaskohderyhmäkohtaiset työpajat keskittyivät yritysasiakkaiden, vaikeimmissa elämäntilanteissa olevien henkilöasiakkaiden sekä osaamisensa kehittämistä tarvitsevat henkilöasiakkaiden palveluihin. Tämän lisäksi yhdessä työpajassa haastettiin osallistujia miettimään, millaisia voisivat olla ne palvelut, joita maakunta voi järjestää ilman lainsäädännön tarkempia reunaehtoja tai kohderyhmiä.

Tähän mennessä saadun palautteen perusteella työpajat olivat toteutukseltaan toimivia. Harmia aiheutti lähinnä se, että ajatustenvaihdon käynnistyttyä aika tuntui kunkin teeman osalta loppuvan kesken. Paikoin suurissakin ryhmissä nähtiin kuitenkin myös hyötyjä.

”Mukana oli eri lähtökohdista teemoja lähestyneitä palveluntuottajia, joiden kanssa olisi ollut mukava jakaa mietteitä enemmänkin. Toisaalta jo nyt saatiin irti paljon keskustelua ja ryhmissä onnistuttiin myös ajattelemaan tuttuja palveluja uusillakin tavoilla”, arvioi työpajatyöskentelyyn osallistunut toiminnanjohtaja Susan Tuovinen Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry:stä.

Kasvupalvelu-uudistusta on osin varjostanut valtakunnallisen valmistelun hitaus ja tilaisuudessa viitattiinkin usein siihen, että muun muassa lopullisia kasvupalveluiden sisältölakeja odotellaan edelleen valmistelun tietoon. Tilaisuuden kautta onnistuttiin kuitenkin huomioimaan markkinatoimijoiden tarve uudistuksen alusta asti selkeinä pysyneiden perusasioiden kertaamiseen.

”Parhaiden käytäntöjen menettämisen pelko on ollut koko ajan hieman läsnä, kun monet suuret kysymykset ovat edelleen auki. Tässä tilaisuudessa saatiin kuitenkin keskittyä rauhassa uudistuksen perustyökaluihin ja toisaalta päästiin myös palveluiden osalta hieman pintaa syvemmälle. Varmasti tästä jäi paljon mieleen ja takaraivoon tulevaa varten”, Susan Tuovinen kiitteli.

Tilaisuussarja jatkuu syksyllä

Nyt järjestetty markkinavuoropuhelu oli laatuaan ensimmäinen maakunnassa. Työpajoista kertyneet kommentit ja opit aiotaan hyödyntää muutosorganisaation kasvupalveluiden valmistelussa. Toisaalta valmistelu pyrkii siihen, että seuraavissa vastaavissa tilaisuuksissa osataan keskittyä palveluntuottajien toivomilla tavoilla tämänkertaista syvällisemmin, jotta syksyllä päästään tarttumaan vieläkin tarkemmilla kysymyksenasetteluilla hankittavien palveluiden reunaehtoihin ja markkinatoimijoiden kykyyn vastata niihin.

”Toiveita esitettiin sekä pienemmistä ja ytimekkäistä työpajaryhmistä että laaja-alaisista, eri toimijoita yhdistävistä pitkistä keskusteluista. Käymme tätä palautetta läpi vielä pitkin kesää ja päätämme osin senkin perusteella, millaisilla teemoilla ja kokoonpanoilla jatkamme tätä työtä yhdessä palveluntuottajien kanssa syksyllä. Siihen mennessä toivomme myös, että pidemmälle edenneet lakiversiot osin ratkaisevat omia tulkinnanvaraisia ja avoimia kysymyksiä”, tulkitsi tilaisuuden järjestelyistä vastannut Tatu Virta.

Laura Leppänen:

"Onnistunut vuoropuhelun aloitus tukee prosessin jatkamista syyskaudella."