Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA)

Social- och hälsovårdstjänster på webben – framtiden är digital!

Projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) förnyar den traditionella social- och hälsovården.

I projektet bygger man en riksomfattande elektronisk servicehelhet som stöder egenvården. I helheten ingår hälsoundersökningar och hälsocoaching, smarta symtombedömningar, bedömningar av välfärden och en välfärdsplan för klienter som behöver långtidsvård eller långtidsservice.

Projektet omfattar inte enbart digitala tjänster utan också betydande ändringar i verksamheten. De nya verksamhetsmodellerna kräver en attitydförändring från både personalens och klienternas sida. Endast genom att förnya den praktiska verksamheten och klientprocesserna kan vi utnyttja digitala tjänster så effektivt som möjligt samt erbjuda klienterna tillgängliga tjänster dygnet runt, oavsett tid och plats.

Det är inte meningen att allt ska göras tillgängligt på webben. Webben lämpar sig dock bra för att bedöma flera symtom och åkommor samt för att ge anvisningar för egenvård, något som tidigare skötts per telefon. Den traditionella telefonservicen och mottagningarna kan fortfarande användas – projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster drar inte ner på servicen för någon utan ger klienterna möjlighet att sköta sina ärenden elektroniskt.

Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt medverkar i projektet och bygger en ny framtid för social- och hälsovården.

Åbo stads pilotförsök

  • Målgruppen för Åbo välfärdssektors första pilotförsök är invandrare med flyktingbakgrund, vars social- och hälsovårdstjänster produceras vid Åbo stads utlänningsbyrå. I försöket utvecklar man klientprocessen och den elektroniska välfärdsenkäten, som är avsedda att påskynda skötseln av ärenden och förbättra klientupplevelsen.
  • Ett annat pilotförsök gäller munhälsovården, där målgruppen är unga vuxna i åldern 18–34 år som söker akut/halvakut vård. I försöket utvecklar man e-tjänsterna, såsom symtombedömning som klienten själv gör samt anvisningar för egenvård. Syftet med e-tjänsterna är att förbättra tillgången till vård. I fortsättningen kan klienterna kontakta munhälsovården oavsett tid och plats. Klienten får rätta tjänster snabbare och mer flexibelt.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts pilotförsök

  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts pilotförsök fokuserar på införandet av en elektronisk symtombedömning. Under försöket får klienten möjlighet att testa distanstjänsten i praktiken, vilket bidrar till att försökets effekter kan mätas. Uppskattningsvis 30 procent av samtalen till sjukvårdsdistriktet samt 10 procent av patienterna på akutvårdsmottagningen eller sjukskötarens mottagning kommer att hänvisas till e-tjänsterna. Kustannus Oy Duodecim producerar en kunskapsbas bakom försöken som grundar sig bland annat på forskningsbaserad medicinsk information samt på Finlands lag och praxis inom socialvården. Pilotförsöken tas i bruk i hela landet efter testningarna.

Egenvård och digitala mervärdestjänster – riksomfattande spetsprojekt

  • Projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt och går ut på att bygga en riksomfattande elektronisk servicehelhet som stöder egenvård.
  • I projektet deltar 14 kommuner (Esbo, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Helsingfors, Joensuu, Tavastehus, Kuopio, Lahtis, Sodankylä och Borgå) och tre sjukvårdsdistrikt (Södra Karelens, Egentliga Finlands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt).
  • Det tekniska genomförandet och pilotförsöken inleds under 2017.
  • Servicehelheten är klar och kan tas i bruk utan konkurrensutsättning av alla kommunala aktörer 2018.
  • Projektet ingår i regeringens spetsprojekt ”Digitalisering” och ”Kundorienterad service” och verkställer den nationella strategin för elektronisk dataförvaltning (Sote-tieto hyötykäyttöön).

Kontaktuppgifter:

Eeva Penttinen
ODA-projektchef
Åbo stads välfärdssektor
tfn 040 180 1425
eeva.penttinen(a)turku.fi

Satu Hurme
Projektchef, Enheten för servicetjänster
Affärsverket för akutvård och jour
Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
tfn 050 408 3652
satu.hurme(a)tyks.fi

Bekanta dig med projektet:

ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut (kunnat.net) (på finska)

ODA-projektin blogi (på finska)

 

 

Denna sida finns även på: Finska