Beredning av införandet av servicepaket i Egentliga Finland

Social- och hälsovårdstjänsternas kostnader och kvalitet kan i fortsättningen jämföras betydligt effektivare än i dag. Jämförelsen kan göras både enligt område och enligt tjänst. Detta är möjligt tack vare ett nytt rapporteringssystem inom social- och hälsovården, servicepaketen, som bereds som bäst och tas i bruk 2019. Egentliga Finland är ett av fem landskap som valts att bereda reformen under 2017.

För användarna av tjänsten innebär det nya rapporteringssystemet allt bättre service, då bästa social- och hälsovårdspraxis i landet kan identifieras och vid behov ”dupliceras” för att användas på bredare front. Jämförbar information ger dessutom nya möjligheter till informationsbaserad ledning och förnyelse av social- och hälsovården.

I projektet för beredning av införandet av servicepaket i Egentliga Finland:

  • beskrivs hur rapporteringen som grundar sig på servicepaket görs med datasystem inom den specialiserade sjukvården
  • definieras vilka uppgifter som behövs från källsystem för de servicepaket som testas och bedöms huruvida informationsmodellen som andra landskap tagit fram kan utnyttjas
  • är målet att ta fram information om servicepaketen för barn, unga och familjer samt vård- och omsorgstjänster för Åbo stads och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts del
  • produceras det en färdplan för införandet av servicepaketen som en del av informationsledningen i landskapet
  • bedöms hur väl servicepaketen fungerar i styrningen av landskapets verksamhet.

Bakom projektet ligger en servicepaketmodell som utvecklats av Sitra och social- och hälsovårdsministeriet. I servicepaketen har social- och hälsovårdstjänster sammanslagits till helheter som är nyttiga ur klientens synvinkel. Med hjälp av dessa kan servicebeställaren komma överens om och följa upp produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna. Det blir också lättare att jämföra kvaliteten på och kostnaderna för tjänster i olika områden.

Försökslandskap skapar grunden för en riksomfattande modell

Avsikten är att med hjälp av projektet ta fram en modell för införandet av servicepaket som kan spridas över hela landet som en del av informationsledningen i landskapen. Ett särskilt mål är att använda informationen och erfarenheterna av projektet i det riksomfattande införandet av rapporteringen som grundar sig på servicepaket.

Följande landskap testar servicepaketen:

  • Egentliga Finland, Birkaland och Norra Savolax: definitionerna av servicepaketen preciseras, servicepaketens funktion bedöms och informationsprocesserna testas och utvecklas
  • Södra Karelen: servicepaketen för resetjänster och läkemedelsförsörjning samt kvalitets- och effektmätarna för servicepaketen testas
  • Norra Karelen: kvalitets- och effektmätarna för servicepaketen testas

Syftet med servicepaketmodellen är att ta fram transparent och jämförbar information till stöd för ledningen av social- och hälsovården som en del av vård- och landskapsreformen.

Avsikten är att med hjälp av projektet ta fram en modell för införandet av servicepaket som kan spridas över hela landet som en del av informationsledningen i landskapen. Ett särskilt mål är att använda informationen och erfarenheterna av projektet i det riksomfattande införandet av rapporteringen som grundar sig på servicepaket.

Projektgruppen består av Åbo stad, Reso stad, Nådendals stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Medbit Oy. Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) är projektets nationella koordinator och finansiär. Beredningsprojektet inleddes i början av 2017 och slutförs den 31 maj 2017. Den andra fasen börjar hösten 2017.

Kontaktuppgifter:

Jutta Nieminen
projektansvarig
Åbo stads välfärdssektor
tfn 040 652 7374
jutta.nieminen(a)turku.fi

Ytterligare information om servicepaketen:

Sote-palvelupakettien pilotointi (sitra.fi) (på finska)

Sote – tiedosta tekoihin (sitra.fi) (på finska)

Denna sida finns även på: Finska