Kommuninvånaren och vårdreformen

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig:

  • Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offenliga social- och hälsovården. Reformen genomförs av staten och kommunerna.
  • I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsotjänsterna. Den 1 januari 2021 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till 18 nya landskap.

Social- och hälsovårdsreformen behövs, eftersom:

  • befolkningen äldras och behöver många olika, mer individuella tjänster än de nuvarande
  • för närvarande varierar tillgången till social- och hälsotjänster mellan olika kommuner
  • det används ineffektiva verksamhetssätt inom social- och hälsotjänsterna
  • Finlands ekonomiska läge är svårt, och den offentliga sektorn blir allt mer skuldsatt

Kundens valfrihet

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Avsikten är att regeringen ska lämna en ny proposition med förslag till valfrihetslag till riksdagen i mars 2018. Ett nytt utkast till valfrihetslag offentliggjordes den 19 oktober 2017.

I fortsättningen får kunden större möjlighet att välja producent för sina social- och hälsovårdstjänster. Syftet är att offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn. I praktiken kan kunden välja vid vilken social- och hälsocentral han eller hon registrerar sig som kund. Dessutom kan kunden välja tandklinik. Vårdenhet inom den specialiserade sjukvården kan man välja som för närvarande. Kunden kan dessutom välja ett landskaps affärsverk och någon av affärsverkets tjänsteenheter.

Mera information:

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig? (alueuudistus.fi)

Kundens valfrihet (alueuudistus.fi)

Denna sida finns även på: Finska