Hur stark är statens styrande roll gentemot landskapen?

Har beslutsfattare som utses genom landskapsval någon verklig självstyrelse och beslutanderätt?

Enligt regeringens proposition (RP 15/2017) är landskapsfullmäktige landskapens högsta beslutande organ som fattar de viktigaste besluten som gäller landskapen och verksamheten i dem. Landskapsfullmäktige i Egentliga Finland kommer att ha 79 fullmäktigeledamöter.

Landskapsfullmäktige sätter upp målsättningarna för landskapet och dess verksamhet i landskapsstrategin. Landskapsfullmäktige sätter upp ledningssystemet för landskapet och utser de ledande tjänsteinnehavarna. Landskapsfullmäktige beslutar om landskapets budget och ekonomiplan samt om principerna för ägarstyrning och om koncernanvisningarna. Likaså fattar landskapsfullmäktige beslut om principerna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten, grunderna för den interna kontrollen och riskhantering samt de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer. Landskapsfullmäktige beslutar även om samarbete med kommunerna och andra landskap samt om överföring av personal från kommunerna till landskapet. Enligt regeringens proposition grundar sig landskapens finansiering på statlig finansiering, landskapen har ingen beskattningsrätt, men det är landskapet som fattar beslut om allokeringen av den statliga finansieringen.

Ifall du själv vill ställa en fråga kan du i första hand sända ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

DETTA KAN OCKSÅ INTRESSERA