WEBBGRUPPEN HAR FOKUS PÅ KUNDEN I DET BLIVANDE LANDSKAPETS WEBBLÖSNINGAR

Under landskapets kommunikationsgrupp verkar en webbgrupp som har i uppgift att fundera på webblösningarna i det blivande landskapet. Medlemmarna i arbetsgruppen är erfarna och kunniga webbutvecklare från de organisationer som överlåter personal; fokus ligger vid kundens synvinkel och tjänsternas tillgänglighet. Organisationsgränserna bör utplånas och fokus riktas på kundorienterad service.

Webbgruppen behandlade på sitt möte i augusti bl.a. den färska användarenkäten som samlade in över 800 svar. Svarspersonerna berättade vilken information de söker på landskapets webbplats och vilka apparater de använder.

  • Till vår stora glädje märkte vi att människor i alla åldersgrupper önskar elektroniska tjänster såsom elektronisk tidsbokning. Även i denna enkät visade sig smarttelefonen vara den mest använda apparaten, berättar webbgruppens ordförande Maria Nykyri som ansvarat för enkäten och som jobbar som sakkunnig inom förändringsorganisationens webbkommunikation.

Några svarspersoner kallas även till fördjupande intervjuer och på så sätt samlas in mera information om på vilket sätt kommuninvånarna använder nätet och vad de önskar sig.

Medlemmarna i webbgruppen Tatu Virta från arbets- och näringsbyrån och Heidi Knuutila från UF-centret informerade webbgruppen om det kommande riksomfattande Arbetsmarknadstorget (Työmarkkinatori) som man vill utveckla till en framtidens nättjänst bl.a. för arbetssökande och arbetsgivare.

INOM PROJEKTET MAKUFI UTVECKLAS GEMENSAMMA WEBBLÖSNINGAR FÖR ALLA LANDSKAP

Webbgruppen diskuterade även det riksomfattande projektet Makufi som Egentliga Finland deltar i som ett av spetslandskapen och inom vilket det utvecklas gemensamma webbtjänster för alla intresserade landskap (med systemet Drupal 8). Inom projektet används även systemet Liferay till utveckling av lösningar.

  • Projektet Makufi tar även itu med nätkonceptet för det blivande landskapet och tillgängligheten: hur kan man lätt och enkelt finna de viktigaste tjänsterna på nätet. Spetslandskapen konsulterar regelbundet de övriga landskapen för att få respons och idéer om åt vilket håll arbetet ska utvecklas. I och med att arbetet framskrider engageras de olika intressentgrupperna och invånarna i utvecklingsarbetet, säger förändringsorganisationens kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm som sitter både i styr- och i arbetsgruppen för projektet Makufi.

Den ovannämnda frågeenkäten var ett led i utvecklingen av landskapets webbtjänster. Vid sidan av spetslandskapen Egentliga Finland, Nyland, Mellersta Finland, Birkaland och Norra Karelen deltar även Vimana och Kommunförbundet i projektet Makufi.

Webbgruppen tog upp förslagen till webbplatsens huvudnavigation för att kartlägga hur användbar navigationen är ur invånarnas synvinkel. Betydelsen av startsidan minskar, då man i första hand använder sökmotorer för att hitta information.

  • Webbplatserna utvecklas med fokus på mobila enheter och vi betonar även tillgänglighet och den digitala utvecklingen i samhället som utvidgas och fördjupas i rask takt, säger Ålgars-Åkerholm.

Nätexperterna i kommunerna och de olika organisationerna har värdefull information om vad människorna söker på de olika webbplatserna och de har också en uppfattning om hur informationen bäst ska framläggas. Det blivande landskapets mångsidiga och omfattande webbtjänster utvecklas med andra ord i äkta Kimpassa-Allihopa-anda både på landskapsnivå och riksnivå.

Landskapets webbgrupp:

Riikka Kauppila, Åbo stad

Eija Erlamo, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Esa Halsinaho, ÅUCS

Katja Heinämäki, Åbo stad, förändringsorganisationen

Heidi Knuutila, UF-centret

Sanna Moisala, Åbo stad

Maria Nykyri, Egentliga Finlands räddningsverk, förändringsorganisationen, ordförande

Rope Sidebras, Citrus Solutions Oy, förändringsorganisationen

Tatu Virta, arbets- och näringsbyrån, förändringsorganisationen

Jessica Ålgars-Åkerholm, förändringsorganisationen

Denna sida finns även på: Finska