Vanliga frågor om fastighet- och stödtjänster

Tvingas vi att stå för lokalkostnader i andra landskap?

En del av landskapen har kritiserat den föreslagna hyresmodellen för att den totalhyra som landskapet betalar till Landskapens lokalcentral Ab är högre än landskapets ägarandel i bolaget. Enligt denna logik betalar en del av landskapen en större andel av bolagets kostnader och avkastning än vad deras ägarandel är.

Landskapet hyr de lokaler som det använder och betalar hyra för dem, dvs. landskapen betalar inte för varandras lokaler. Hyran bestäms med andra ord enligt användning, inte utifrån landskapets ägarandel i bolaget.

Strävan har varit att genomföra hyresmodellen så att alla landskap bemöts likvärdigt. Landskapen har fortsättningsvis även ett incitament att effektivera sin lokalanvändning och därmed minska lokalkostnaderna. En fördelning av riskerna mellan landskapen i fråga om byggnadsbeståndet gör det lättare att stabilisera och förutsäga lokalkostnaderna. På längre sikt drar alla landskap nytta av denna fördelning.

Kan landskapet sälja stödtjänster till marknadspris till en social- och hälsocentral som landskapet har bolagiserat?

Ja, men detta gäller endast en mycket begränsad andel stödtjänster.

Enligt 113 § i landskapslagen kan landskapet producera stödtjänster till sina dottersammanslutningar utan att behöva bolagisera produktionen av tjänsterna, men dessa tjänster tolkas i snäv bemärkelse. De kunde t.ex. vara städning, arkivering och fastighetsskötsel. Även bl.a. it-system och it-underhåll samt ekonomi- och personalförvaltning är sådana stödtjänster. Enligt 114 § i landskapslagen ska landskapet tillämpa en marknadsmässig prissättning av verksamheten och särredovisa verksamheten.

Kan kommunen sälja stödtjänster till landskapet?

En kommun kan inte sälja stödtjänster inom sin organisation till landskapet, eftersom kommunen då skulle bedriva verksamhet på marknaden och sådan verksamhet kan bara bedrivas i bolagsform (126−127 § i kommunallagen).

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska