Politisk styrgrupp betonar demokratisk styrning och personalkommunikation

Egentliga Finlands politiska styrgrupp behandlade den 11.1.2018 viktiga teman och riktlinjer för vård- och landskapsreformen gällande beredningen av kommunikationen och landskapsvalet inom social- och hälsovårdstjänsterna och koncernstrukturen.

Förändringsdirektör Laura Leppänen berättade om förändringsorganisationens rekryteringar och utmaningen att endast genom intern ansökan hitta lämpliga experter. Leppänen påminde om att förändringsorganisationen inte gör den här enorma förändringen själv – även i fortsättningen sker en stor del av beredningsarbetet i arbetsgrupper och i den förnyade organisationen.

En politisk lösning för tillväxttjänsterna har fortfarande inte utarbetats på nationell nivå och riktlinjer inväntas inom den närmsta tiden. Leppänen lyfte även fram behovet av att klargöra rollerna och arbetsfördelningen för Landskapens lokalcentral och landskapen, främst med tanke på stödtjänsterna.  Grundandet av ett tillväxttjänstbolag som dotterbolag till servicecentret Vimana har även diskuterats och landskapsdirektörerna ifrågasätter den här modellen.

 Kanerva: Det är självklart att affärsverken ska styras demokratiskt

Vårdens förändringsdirektör Antti Parpo berättade om tjänsterna och begränsningarna som gäller kundsedlar. Landskapet kan själv begränsa användningen av kundsedlarna, vilket väckte diskussion i den politiska styrgruppen. Kundsedelns omfattning utgör en del av servicelöftet och dess innehåll förutsätter politiska beslut.

Parpo påminde om beredningens utgångspunkt: organisatör och producent ska särskiljas och landskapsorganisatören är under direkt demokratisk styrning. Affärsverket å sin sida styrs av en professionell styrelse. Den politiska styrgruppen diskuterade klargörandet av rollerna och ansvaret.

  • Det är uppenbart att affärsverken på något sätt ska stå under demokratisk styrning, betonade den politiska styrgruppens ordförande Ilkka Kanerva.

Organiseringen av tjänsterna klarnar inom de närmaste veckorna

Utgångspunkterna för organiseringen av de nya landskapstjänsterna klarnar under de närmaste veckorna; den 12.1 samt den 2.2 ordnas verkstäder i ärendet. Frågor som ska lösas är bl.a. förhållandet mellan organisatören och producenten, bolagiseringen, produktionens styrbarhet och antalet affärsverk.

  • En lyckad servicehandledning är avgörande för hur hela valfriheten lyckas. Organisatören måste ha befogenhet att påverka servicehandledningen eftersom det är där som pengarna rör sig, säger Antti Parpo.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens senaste riktlinje skulle valfriheten gällande social- och hälsovårdstjänsterna kräva EU-behandling. Beredarna för social- och hälsovårdsreformen skjuter ned HD:s tolkning. 

  • I Sverige fungerar valfriheten med en liknande kapiteringsmodell och där har det inte upplevts som ett problem eller förts till EU för behandling, säger Parpo.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelseordförande, sdp:s  Piia Elo, de grönas Hannu Rautanen och centerns Jani Kurvinen önskar bland andra att den politiska styrgruppen ska ha en tillräcklig grund och roll för att delta i beslutsfattandet av landskapsorganiseringen och de olika alternativen.

Beredningen av landskapets koncernstruktur påbörjas

Beredningen av landskapets koncernstruktur inleds genom att söka efter synergi i de olika delområdena. I arbetet främjas verksamhet och kundrelationer. Utgångspunkten är en stark organisatör. Förändringsorganisationens förvaltningsdirektör Nina-Mari Turpela berättade om beredningen av förvaltningsärenden, landskapsstrategiarbetet, koncernstrukturen och principen för ägarstyrning.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts dataförvaltningsöverläkare Pirkko Kortekangas öppnade UNA-samarbetet inom patientdataförvaltningen som universitetssjukhusen utvecklat. Målsättningen är att förvalta social- och hälsovårdsinformation och producera information för ledningen. Den politiska styrgruppen diskuterade bl.a. patientsäkerheten och tvåspråkigheten. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts förvaltningsdirektör Jari-Pekka Tuominen berättade om beredningen av förvaltningsstadgan. Vi diskuterade möjliga samarbetsområden och för närvarande är västkusten Egentliga Finlands starkaste samarbetsriktning. 

Personalen och medborgarna i kommunikationens centrum

I förändringskommunikationen betonas särskilt personal- och medborgarkommunikationen. Förändringsorganisationens kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm presenterade kommunikations- och delaktighetsplanen, där tyngdpunkterna och förändringsskedets åtgärder presenteras.

Den politiska styrgruppen betonade vikten av personalkommunikation för att engagera personalen i förändringen samt chefens ansvar att berätta om reformens skeden till sin egen personal.

Ordförande Ilkka Kanerva efterlyste material till de politiska partierna gällande landskapsvalet i oktober 2018. Profileringen av landskapet lyftes även fram, som t.ex. betydelsen av en tvåspråkig kommunikation.

  • Kommunikationens utmaning är att omfattande kommunicera till olika målgrupper och vid sidan av detta påbörja genomföringen av det nya landskapets kommunikationsstruktur, berättade Ålgars-Åkerholm.

Landskapets strategi definierar serviceproduktionens handledningsböcker

Förändringsorganisationens utredningsman Tuomo Melin belyste beredningen av regel- och handledningsböckerna för serviceproduktionen där innehållet till stor del definieras av landskapets strategi och värderingar. Vad ger vi för servicelöften till landskapets invånare? Målsättningen är en stark servicehandledning.

Den tekniska kompetensen ska stärkas och uppmuntras i användningen av nya system. Affärslivet och universiteten deltar i arbetet och skapar arbetsplatser, påminner Melin. Information ska utnyttjas i ledarskapet.

  • Mentalvårdstjänsterna ska förankras som en del av social- och hälsovårdscentralerna för att undvika att unga människor går i förtidspension, säger Melin.

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska