Organisationen och ansvarsinstanserna i landskapen efter reformen

När ansvaret för att ordna social- och hälsovården övergår till landskapen den 1 januari 2019, står vi inför flera administrativa ändringar.

Organiseringsansvaret och utövandet av offentlig makt ligger hos landskapen. Landskapsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten och landskapsdirektören är den ledande tjänsteinnehavaren i landskapet.

Landskapet leds av en landskapsstyrelse. Beslut om vem som svarar för att ordna social- och hälsovården fattas av social- och hälsovårdsnämnden. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården bärs av direktören för ordnandet av social- och hälsovården.

Landskapets serviceinrättning lyder under landskapet och producerar landskapets social- och hälsovårdstjänster. Serviceinrättningen marknadsför inte själv sina tjänster och omfattas inte av valfriheten. Landskapets serviceinrättning kan antingen ha bolag för att tillgodose sina egna behov eller köpa tjänster av den privata eller tredje sektorn. Landskapets serviceinrättning har en egen styrelse och leds av en egen direktör.  

- Landskapet svarar för att genomföra tjänsterna i enlighet med befolkningens behov nära klienten. Alla tjänster samlas under landskapet och finansieringen går via landskapet till serviceproducenterna, dvs. offentliga bolag, privata serviceproducenter och organisationer, betonar Sinikka Salo, nationell förändringsledare för vårdreformen.

Nationellt inrättas fyra servicecenter för landskapen:

  • Servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning
  • Servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning
  • Servicecenter för gemensamma upphandlingar
  • IKT-servicecenter

- Landskapet avger ett offentligt servicelöfte om hur tjänsterna genomförs och följer upp hur löftet efterlevs. Ansvaret för att ordna tjänsterna ligger hos landskapet, lagarna sätter ramar för verksamheten, påminner Salo.

Denna sida finns även på: Finska