Vilka uppgifter samlas under statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Social- och hälsovården, undervisnings- och kulturväsendet, miljöuppdrag och arbetarskyddsförvaltningen kommer att ingå i myndighetens uppgifter.

Social- och hälsovårdssektorns uppgifter består av de tillstånds-, styrnings-, registrerings-, tillsyns- och finansieringsuppgifter som de nuvarande regionförvaltningsverken och Valvira har hand om. För den regionala samordningen av hälso- och välfärdsfrämjande svarar å sin sida landskapen från och med 1.1.2021.

Till undervisnings- och kulturväsendet hör regionförvaltningsverkens utbildnings-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsende samt styrnings-, tillsyns-, finansierings- och utvecklingsuppgifterna inom småbarnspedagogik. Miljöuppdragen består av de uppgifter enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, miljöskyddslagen och lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har hand om.

Arbetarskyddsförvaltningen består av de nuvarande regionförvaltningsverkens arbetarskyddsuppgifter. Den nya myndighetens verksamhetsfält är hela landet.

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska