Landskapskoncernen, tillväxttjänster och fastigheter i politiska styrgruppen

Den politiska styrgruppen behandlade den 12.2.2018 ärenden gällande tillväxttjänster, beredningen av social- och hälsovårdsreformen, koncernstrukturen och landskapets fastighets- och stödtjänster.

Gällande det sistnämnda är den politiska styrgruppens riktlinje att det nationella servicecentret Landskapens lokalcentral Ab inte ensamt kan sköta om alla fastighets- och stödtjänster i det framtida landskapet, utan att landskapet också har en stark roll. I Egentliga Finlands reformerade organisationer finns för närvarande 904 egna eller hyrda lokaler, arealen är totalt över en miljon kvadratmeter.

På Landskapens lokalcentrals ansvar ligger uppgifter gällande fastigheternas ägaransvar, alla övriga stödtjänster gällande vård- och landskapsreformens funktioner ligger på landskapet.

  • Det här är förvirrande ur kundens synvinkel och principen om en servicelucka uppfylls inte. Det finns även en risk att lokalcentralens tjänster koncentreras till Helsingfors och att beslutsfattandet blir avlägset, konstaterar förändringsorganisationens chef för fastighets- och stödtjänsterna Juha Rantasalo.
  • Vi anser att landskapen tillsammans med lokalcentralen ska utreda om landskapet via sitt bolag även kunde producera tjänster som ingår i lokalcentralens ägaransvar. Egentliga Finland skulle alltså ha en stark lokal organisation som producerar fastighetstjänster och en mindre lokal organisation för Landskapens lokalcentral, fortsätter Rantasalo.

Landskapet och lokalcentralen skulle sinsemellan komma överens om arbetsfördelningen men för kunderna skulle arrangemanget se ut som en helhet.

Målsättningen är att producera sysselsättningstjänster på ett nytt sätt

Förändringsdirektör Laura Leppänen presenterade beredningen av tillväxttjänsterna i landskapet. I landskapet diskuteras nu framtida samarbetsmönster mellan kommunerna och landskapet. Organiseringen och produktionen separeras från varandra – vilka tjänster kan produceras på marknaden, hur ser landskapskoncernens egen produktion ut och vilken roll har kommunerna?

  • Alliansmodellen möjliggör ett nytt slags samarbete och en ny sorts produktionsmodell för tillväxttjänsterna. En allians kan endast bildas om både landskapet och kommunerna uppnår samförstånd, säger Leppänen.

I Egentliga Finland pågår ett pilotprojekt för tillväxttjänsterna som ger användbar erfarenhet gällande positiv strukturförändring i landskapet.

  • Målet med pilotförsöket är en lagförändring som möjliggör produktion av sysselsättningstjänster på ett nytt sätt, inte endast som myndighetsverksamhet utan i samarbete med den privata sektorn, säger överdirektören för Egentliga Finlands NTM-central Kimmo Puolitaival.

Koncernstrukturen tar form, landskapsvalet närmar sig

Landskapets koncernstruktur färdigställs som bäst och via olika grupper och verkstäder söker man efter synpunkter gällande funktionaliteten. Många teman går igenom hela landskapskoncernen, såsom strategiarbetet, internationaliteten, intressebevakningen, miljömålsättningarna och landskapets identitet. I slutet av mars ordnas en egen brainstorming kring ärendet för den politiska styrgruppen.

I samband med landskapsvalet uppmuntras partierna att ställa upp kandidater. Valet kan förrättas den 28.10.2018 om lagarna träder i kraft den 1.7. En ersättning betalas till kommunerna för förrättandet av det första landskapsvalet. I den politiska styrgruppen diskuterades bl.a. jävighet, dvs. vem som kan ställa upp som kandidat i valet. Anvisningar för partierna i Egentliga Finland och valkampanj för medborgarna utlovas under våren.

 

Denna sida finns även på: Finska