Hur vet man vilka tjänster som finns tillgängliga på de olika orterna i framtiden?

Hur kan man trygga tjänsterna också för dem som bor i glesbygden?

Landskapet ska se till att att det finns social- och hälsovårdstjänster tillgängliga på ett rimligt avstånd. För att trygga tillgängligheten kan även nya medel anlitas. I glest bebyggda områden kan även elektroniska eller mobila tjänster stå till buds. Landskapet har en skyldighet att även självt producera tjänster. Landskapet producerar offentliga social- och hälsovårdstjänster bland annat om dessa inte annars finns tillgängliga. Detta kan vara fallet till exempel i en sådan situation där kunderna i glesbygden inte kan välja mellan flera olika serviceproducenter.

Landskapets blivande servicenät är inte klart än. Landskapet beslutar i egenskap av organisatör om principerna, minimimålsättningen och kriterierna för servicenätet. Landskapet beskriver kriterierna för de olika tjänsterna som tillhandahålls som när-, områdes- eller landskapstjänster och då kan landskapet vid behov bestämma att en viss tjänst ska ingå i närtjänsterna. Det är serviceproducenterna som beslutar var serviceställena placeras, om resurseringen och hur resurserna flyttas mellan de olika serviceställena.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Denna sida finns även på: Finska