Egentliga Finlands särdrag har beaktats i landskapsreformens lagpaket

Strax före julen offentliggjorde Juha Sipiläs regering de ändringar som på basis av remissrundan har gjorts i landskapslagen, lagen om social- och hälsovårdens ordnande, lagen som gäller hur reformen träder i kraft och landskapens finansieringslag.

På basis av remissrundan har man nu ändrat kriterierna för hur den statliga finansieringen fördelas.

-          De för Egentliga Finland viktiga skärgårdsförhållandena och tvåspråkigheten har lagts till. När lagpaketen var på remiss hade dessa kriterier helt lämnats bort, säger landskapsreformens förändringsdirektör Laura Leppänen.

Nu har man även ändrat lagförslagen, så att kommunernas rätt att bestämma om sin inkomstskattesats bara begränsas under det år reformen träder i kraft. År 2019 skärs alla kommuners skattesats ned med 12,51 procentenheter. Efter det får kommunerna besluta om sin skattesats utan begränsningar.

-          Man har också lyssnat på kommunernas oro som gäller egendomsfrågor. Speciellt fastigheter och den mark de står på har väckt diskussion, säger Leppänen.

Demokratisk styrning i affärsverk

Regeringen har även lyssnat på kritisk respons om landskapens serviceinrättningar. Serviceinrättningarna har ändrats till affärsverk, som är en del av landskapet. I denna modell är den demokratiska styrningen starkare och landskapens möjligheter att styra verksamheten bättre.

Också räddningsväsendet definieras inom landskapsreformen. I fortsättningen har alla 18 landskap ett eget räddningsverk och landskapen arrangerar akutvården i sin region. Det innebär att räddningsverken fortsättningsvis kan arrangera akutvårdstjänster åt hälsovården.

Tanken är att regeringens förslag till slutgiltigt lagpaket överlämnas till riksdagen i januari.

-          Som stöd för den regionala beredningen väntar vi på följande lagpaket, som förtydligar landskapens uppgifter.  Också arbetsfördelningen mellan landskap och kommuner vore bra att veta, speciellt vad gäller tillväxttjänster. Detta är en central fråga när vi bereder reformen, konstaterar Laura Leppänen.

Detta kan även intressera

Denna sida finns även på: Finska