Den politiska styrgruppen behandlade reformens tidtabell, digitala tjänster och informationsledning

Den politiska styrgruppen möttes 22.10 och då gick igenom läget och det uppsatta tidsschemat för vård- och landskapsreformen på riksnivå.

  • Trycket är hårt och riksdagens social- och hälsovårdsutskott har möten långt in på kvällarna. Det är omöjligt för mig att förutspå om utskottet hinner behandla det omfattande lagpaketet inom utsatt tid. Vi är dock inställda på att komma i mål med lagpaketen under denna riksdagsperiod, säger ordföranden för den politiska styrgruppen Ilkka Kanerva.

Förändringsdirektören för landskapsreformen Laura Leppänen redogjorde för den översikt som finansministeriet har gjort om läget i de olika landskapen. Det framgår av översikten att vi har valt en realistisk väg i Egentliga Finland i och med att vi har övervägt noggrant vad det lönar sig att göra utan beslutsfattande organ och gällande lagstiftning. För vissa teman är ljuset grönt i Egentliga Finland, medan ljuset för en del teman fortfarande är gult.

  • I det här skedet utbildar vi till exempel inte personal till nya uppgifter. Men vi informerar vår personal regelbundet om hur reformen framskrider, berättar Leppänen.

Om riksdagen godkänner lagarna senast i februari 2019, hålls det val hösten 2019 och landskapen (åtminstone de större landskapen) skulle då inleda sin verksamhet 2022. Om reformen flyttas över till följande regering, kan landskapen inleda sin verksamhet tidigast 2023.

  • I vilket fall som helst får följande regering ta itu med arbetet med beslut och justeringar, betonar Leppänen.

Samarbetsavtalen för förändringsorganisationens personal gäller till utgången av detta år. Tyngdpunkten har under hela hösten legat vid att utveckla innehåll och verksamheter, inte på att bereda förvaltningsstrukturer.

 Applikationen Vården i min ficka väcker stort intresse

Även för tjänsterna inom social- och hälsovård ligger tyngdpunkten vid utveckling av innehåll, säger förändringsdirektören för social- och hälsovård Antti Parpo. Systemet för organisering av social- och hälsovårdstjänster i landskapet har beskrivits i en handbok som utgör grunden för fortsatt utveckling.

  • Samtidigt som vi bereder organiseringen av social- och hälsovården och bolagiseringen av företagshälsovården bearbetar vi även spetsteman såsom jour, missbrukarvård, mental hälsa, familjetjänster och äldreomsorg. Viktiga teman är även välfärd och it, säger Parpo.

I Egentliga Finland uppgår it-finansieringen till 4,7 miljoner euro; med denna summa kan vi harmonisera patientdatasystem och utveckla informationsledning. Digitala tjänster utvecklas i området med specialansvar (ERVA) vid västra kusten med den kommande applikationen Vården i min ficka.

  • De otaliga tjänsterna inom social- och hälsovårdm nu utspridda som en flock sparvar, samlas ihop i applikationen. Applikationen utnyttjar moderna verktyg såsom chat och videosamtal, även kundernas möjligheter till att ta hand om sig själva med hjälp av digitala tjänster utvecklas vidare, säger Parpo.

Den politiska styrgruppen berömde det arbete som gjorts i landskapet i syfte att harmonisera servicekriterierna och utnyttja digitala möjligheter utan att glömma telefontjänsterna. Även informationssäkerheten ska beaktas.

Vårdsektorn leds inte av någon - informationsledning och samarbete krävs

I framtiden krävs faktabaserat ledarskap även inom den offentliga sektorn, betonade Antti Parpo. För tillfället förvaltar både Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stad över sina egna informationsresurser, men det finns ingen samlad informationsresurs eller databas.

  • Social- och hälsovårdssektorn leds med bristfällig information. Det är ingen som styr eller bedömer helheten, utan ledarskapet styrs utifrån organisationerna och baserar sig inte alltid på data eller fakta, hävdar Parpo.

Det behövs informationsledning i landskapet för att kunna styra systemet och möjliggöra servicehandledning. Även kunderna har rätt till information om sig själva. För att kunna nå informationsledning, behövs tillräckligt med kvalitativa data om olika teman. Inom den privata sektorn utnyttjas redan artificiell intelligens och algoritmer, men detta är inte fallet inom den offentliga sektorn. Utvecklingen går framåt med stormsteg och enligt Parpo bör även den offentliga sektorn vakna till att se möjligheterna.

Antti Parpo föreslår ett konsortium på landskapsnivå mellan Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo universitet, som kunde utvidgas med tiden. Förhandlingarna har nyligen inletts.

Samarbetet mellan stat, landskap och kommuner ökar i sysselsättningstjänster

Överdirektören för arbets- och näringsbyrån Kjell Henrichson redogjorde för reformen av tillväxttjänster som utgör en del av landskapsreformen. Namnet för reformen kommer att ändras.

  • Sysselsättnings- och företagartjänster integreras allt mera ihop med varandra och länkas till social- och hälsovård. Vi kommer att utnyttja digitalisering och artificiell intelligens även inom denna sektor. Dialogen mellan stat, område och kommuner fortsätter och förstärks, säger Henrichson.

I Egentliga Finland förde arbets- och näringsbyrån och kommunerna s.k. samtal om marknaden i somras och under samtalen gick parterna igenom arbetsfördelningen. Man försöker hitta nya former av tjänster inom ett pilotprojekt för tillväxttjänster i Egentliga Finland. Inom pilotprojektet samarbetar arbets- och näringsbyrån, kommunerna och Fpa.

Denna sida finns även på: Finska