Landskapsreformen

Uppgifter från NTM-centraler, TE-byråer, regionförvaltningsverk, landskapsförbund och kommuner överförs till de nya landskapen. I Egentliga Finland berör reformen totalt 22 000–23 000 anställda, varav cirka 1 300 personer arbetar annanstans än inom social- och hälsovården.

Alla landskapsförbundens lagstadgade uppgifter överförs till landskapen. Sådana uppgifter är bl.a. landskapsplanering, regionutveckling och landskapets strategiska planering.

De första landskapsvalen ordnas i oktober 2018. Ansvaret för att ordna landskapens nya uppgifter övergår till landskapen 1.1.2020. NTM-centralerna, TE-byråerna och landskapsförbunden upplöses från och med 1.1.2020. Av de nuvarande sex regionförvaltningsverken skapas en riksomfattande myndighet.

Dessa uppgifter överförs till landskapen

Ansvaret för räddningsväsende och akutvård överförs till 18 landskap. Merparten av NTM-centralernas uppgifter överförs till landskapen. NTM-centralernas uppgifter inom ansvarsområdet Miljö överförs delvis till landskapen. Av NTM-centralernas uppgifter inom ansvarsområdet Trafik överförs den regionala planeringen och ordnandet av kollektivtrafiken samt statsunderstödsuppgifter, liksom statsunderstödsuppgifter gällande privata vägar.

Ansvaret för att ordna TE-tjänster överförs till landskapen, men när det gäller produktionen av tjänsterna avtalar landskapet med kommunernas samt den privata och tredje sektorns producenter.

Avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare, samt lantbruksförvaltningens och jordbrukarstödens administrativa uppgifter överförs från kommunerna till landskapen. Dessutom överförs ordnandet av miljöhälsovård och uppgifter som rör livsmedelskontroll, djurs hälsa och välfärd och övervakning av dessa från kommunerna, regionförvaltningsverken och NTM-centralerna till landskapen.

Landskapsreformens förberedelsefas pågår i Egentliga Finland. Under denna fas genomförs förundersökningar om bl.a. uppgiftshelheter, finansieringsinstrument och personalresurser som överförs till de nya landskapen.

Ytterligare information

Förändringsdirektör Laura Leppänen, tfn 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi

Kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm, tfn 040 775 5781, jessica@varsinais-suomi.fi

 

Denna sida finns även på: Finska