Vård- och landskapsreformen

I vård- och landskapsreformen bildas totalt 18 nya landskap den 1.1.2021. Då har förvaltningen av Finland organiserats till tre nivåer: staten, landskapet och kommunen. Samtidigt förnyas social- och hälsovårdens struktur och finansieringsmodell. Från och med den 1.1.2021 svarar landskapen istället för kommunerna för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Till de nya landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, TE-byråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och övriga samkommuner samt kommunerna. Reformen berör över 23 000 anställda i Egentliga Finland, 1 300 av dessa personer arbetar med annat än social- och hälsovården.

De första landskapsvalen ordnas i 2019.

Reformens mål:

 • Minska medborgarnas välmående- och hälsoskillnader
 • Stärka basservicen
 • Dämpa kostnaderna
 • Utnyttja digitala tjänster
 • Främja möjlighet till tillväxt
 • Skapa smidigare administration
 • Öka människornas möjlighet att påverka och vara delaktiga

Landskapens uppgifter:

 • social- och hälsovård
 • räddningsväsende och miljöhälsovård
 • utvecklande av landsbygden och främjande av jordbruket
 • finansiering och uppgifter som sammanhänger med odlarstödet
 • utvecklande och finansiering av näringslivet och innovationsomgivningarna
 • vissa planerings- och finansieringsuppgifter gällande trafiken
 • styrning och planering av områdesanvändningen samt planläggning i landskapet
 • främjande av landskapets identitet och kultur
 • övriga regionala tjänster som ska ges med stöd av lagen.

 

Uppgifter från många organisationer överförs till landskapen:

Organiseringsansvaret för uppgifterna som överförs på landskapen överförs till landskapen den 1.1.2021. NTM-centralerna, TE-byråerna och landskapsförbunden upphör från och med den 1.1.2020. Av de nuvarande sex regionförvaltningsverken bildas en riksomfattande myndighet.

Från kommunerna överförs organisationsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till landskapen. Dessutom överförs lantbruksföretagarnas och pälsdjursuppfödarnas avbytarservice samt lantbruksförvaltningens och jordbrukarstödens administrationsuppgifter från kommunerna till landskapen. Dessutom överförs ordnandet av miljö- och hälsoskyddet och livsmedelstillsynen, tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande från kommunerna, regionförvaltningsverken och NTM-centralerna till landskapen.

Landskapsförbundens alla lagstadgade uppgifter överförs till de nya landskapen. Dessa uppgifter består bl.a. av landskapsplanläggning, regionutveckling samt strategisk planering av landskapet.

Ordnandet av räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården riktas till de 18 landskapen.

Största delen av NTM-centralernas uppgifter överförs till landskapen. NTM-centralernas uppgifter gällande ansvarsområdet för miljö överförs delvis till landskapen. Av NTM-centralernas uppgifter gällande ansvarsområdet för trafik överförs den regionala planeringen och ordnandet av kollektivtrafiken samt statsunderstödsuppgifterna, liksom även statsunderstödsuppgifter gällande privata vägar till landskapen.

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till landskapen, men landskapen kommer överens om produktionen av tjänsterna med producenter från kommunerna, privata eller tredje sektorn.

Landskapsreformens beredningsfas pågår i Egentliga Finland. Där utreds bl.a. uppgiftshelheterna, finansieringsinstrumenten och personalresurserna som överförs till de nya landskapen.

 Vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland (allmän presentation)

 

Ytterligare information

Förändringsdirektör Antti Parpo tfn 040 6428 682, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi

Landskapsreformens ansvarsberedare Kaisa Äijö, tel. 044 030 4071, kaisa.aijo(a)varsinais-suomi.fi

Personalchef Laura Saurama tfn 040 841 3950, laura.saurama(a)varsinais-suomi.fi

Kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm, tfn 040 775 5781, jessica(a)varsinais-suomi.fi

 

Denna sida finns även på: Finska