Behovet att utveckla tjänster har identifierats i Egentliga Finland och en önskan finns att fortsätta samarbetet över kommungränserna

Regeringen lämnade in sin avskedsansökan till republikens president 8.3.2019 kl 10. Regeringens avskedsansökan beror på att vård- och landskapsreformen fallit. 

Sakkunniga som har jobbat med reformen i Egentliga Finland beklagar att man inte lyckas ro reformen i hamn under denna regeringsperiod.

 • Processen har visat hur svårt det är att genomföra en omfattande reform av social- och hälsovården med en snabb tidtabell, säger förändringsdirektören för social- och hälsovård i Egentliga Finland Antti Parpo.

Sedan hösten 2018 har fokus inom reformarbetet i Egentliga Finland legat på utvecklingen av tjänster i stället för administrativa strukturer. Det finns flera exempel på konkret utvecklingsarbete:

 • Vi håller på att skapa ett gemensamt patientdatasystem i landskapet.
 • Vi utvecklar barn-, ungdoms- och familjetjänster tillsammans även i framtiden. Metoden för tidigt ingripande förstärks genom en familjecentersmodell, som inkluderar en Be om hjälp-knapp och rådgivningschatt.
 • Specialiserade och krävande barn- och ungdomstjänster utvecklas i kompetens- och stödcenter.
 • Tjänster för äldre och deras anhöriga utvecklas i kommunalt samarbete inom det tvåspråkiga projektet KomPAssi. KomPAssi hjälper genast vid en första kontakt (bl.a. rådgivningstelefon, chatt, elektronisk plattform för tjänster).
 • Den populära distansmottagningen MinKlinik har ersatt rentav hundratals besök vid hälsovårdscentralen i Pöytis och Aura. Pilotens verksamhet fortsattes till slutet av år 2019 och den har från detta års början också utvidgats till kommunernas hemtjänst.
 • Organisationer och tredje sektorn samt kommunerna främjar välfärd genom ett intensivare samarbete än tidigare.
 • Samarbete mellan myndigheter har intensifierats.
 • Effektiverad arbetsförmedling (pilotprojekt för tillväxttjänster). Kunder som hänvisas till en serviceproducent kan sysselsättas snabbt till arbetsplatser som uppstått i landskapets positiva strukturomvandling.
 • Transporterna i landskapet kartläggs inom organiseringen av persontrafik.
 • Informationsledning utvecklas
 • Pilotprojekt med arbetsrotation inom lantbruksförvaltning
 • Kommunernas aktörer har skapat fungerande samarbetsnätverk.

Vi har även kartlagt utvecklingsbehov bl.a. inom mottagningstjänster, specialiserad sjukvård, vård på bäddavdelning, vuxensocialarbete och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vi har kartlagt social- och hälsovårdsfältet noggrant och dialogen mellan de olika aktörerna har blivit bättre.

 • Vi har goda möjligheter att utveckla tjänster genom samarbete, det finns ingen återvändo till det gamla. Kommunen är en för liten enskild aktör inom social- och hälsovården, speciellt digitala system och utvecklingen av elektroniska tjänster lyckas inte i en splittrad modell, konstaterar Parpo.

Landskapsreformens ansvarsberedare Kaisa Äijö påminner att syftet är att skapa välfärd för invånarna och goda verksamhetsförutsättningar för företagen och att ta vara på miljön.

 • Vi har mera information än någonsin tidigare som vi kan utnyttja för att skapa ett nytt och fungerande system. Vi får inte försumma den här chansen, säger Kaisa Äijö.

Antti Parpo tror inte att samarbetet kring utvecklingen av tjänsterna avbryts

Som nästa steg kommer man att inleda en dialog med kommunerna och samkommunerna för att utreda hur tjänsterna bäst kunde utvecklas tillsammans. Finlands följande regering avgör riktningen och tempot för det fortsatta arbetet, men Parpo utgår från att arbetet med vårdreformen fortsätter.

Personalstyrkan inom Kimpassa-Allihopa-förändringsorganisationen är nu cirka 30 årsverken. Avtalen går ut i slutet av mars.

 • Utgångsläget är bra vad gäller samarbetet kring att utveckla tjänster och jag tror inte att detta arbete avbryts. Vi har lärt oss vikten av att beakta tjänster ur invånarnas synvinkel och sett digitaliseringens frammarsch. Dessa teman vill vi främja som en del av samhällsutvecklingen, säger Parpo.

Förändringsorganisationen sammanställer ett heltäckande dokument om sådana tjänster i Egentliga Finland som det lönar sig att utveckla vidare, oberoende av förvaltningsmodell. Vi har samlat information om utvecklingsarbetet i Egentliga Finland även under rubriken Tillsammans gör vi mera.

Tilläggsuppgifter:

 • Antti Parpo, förändringsdirektör för social- och hälsovård, parpo(a)varsinais-suomi.fi, tel. 040 6428 682
 • Kaisa Äijö, ansvarsberedare för landskapsreformen, kaisa.aijo(a)varsinais-suomi.fi, tel. 044 030 4071

Ålgars: Lyckad kommunikation föder förståelse och demokratisk diskussion

Kommunikationsansvariga för vård- och landskapsreformen Jessica Ålgars blir ny kommunikationschef vid Veritas Pensionsförsäkring i Åbo.

Jessica Ålgars, vad har kommunikationen om vård- och landskapsreformen lärt dig?

Ett landskap är en omfattande helhet med många aktörer, men det är människan som står i fokus. Det här är ett tankesätt som har lärt mig mycket. Jag har tidigare jobbat som journalist och vid Egentliga Finlands förbunds kommunikationsenhet ‒ nu har jag lärt känna social- och hälsovårdsfältet, närings- och arbetslivssektorn och räddningsväsendet. Vårt mål har varit att kombinera de olika tjänsterna till nya, människonära helheter. Hur skapar vi sådana digitala tjänster i landskapet att invånarna lätt hittar det som de söker? För invånarna är det mindre viktigt vem som ordnar tjänsterna, bara tjänster finns att tillgå och de fungerar. Om vi samtidigt kan uppmuntra människor att ta hand om sitt välmående är mycket vunnet.

Vilka är de viktigaste principerna i kommunikation?

För mig är öppenhet, intressant innehåll och närheten till människan viktigast. En skicklig kommunikatör kan skildra svåra teman på ett lättbegripligt och inspirerande sätt, tala som en människa till en annan. Kommunikation kräver också mod ‒ man kan förändra världen och attityder bara om man talar öppet och väcker reaktioner och känslor. Då uppstår växelverkan och diskussion, livsvillkor för en fungerande demokrati.

Vad har varit den största utmaningen i ditt jobb?

Uppdragets omfattning är enormt och än så länge har vi jobbat på en rätt abstrakt nivå. Målet med reformen är att trygga en åldrande befolknings tillgång till tjänster, att få pengarna att räcka till och att utnyttja digitala tjänster, men hittills har politiska dispyter och lagparagrafer dominerat diskussionen. Det här har utmattat mänskorna och de flesta är trötta på bokstavskombinationen ”sote”.

Då reformen framskrider och tjänsterna ändras på riktigt, måste kommunikatörerna lägga i en ny växel, föda ny entusiasm och föra reformen nära människornas vardag. Vårt kommunikationsteam har planerat dylik konkret medborgarkommunikation, men vi har inte kunnat genomföra den ännu, eftersom det inte finns några svar att ge. Vi har ingen landskapsstrategi som vägvisare för kommunikation och vi har inte heller tillräckligt med personal med tanke på reformens omfattning. Vi har inte heller beslutande organ som kunde välsigna strategiskt viktiga beslut. Detta har varit ett intressant och utmanande projekt där man tvingats, och fått, göra nästan allt själv.

Hur tycker du att kommunikationen inom Kimpassa-Allihopa har lyckats?

Vi har lyckats relativt bra med att föra vård- och landskapsreformen från tjänstemannakorridorer och schematiska diagram ut bland människorna. Vi har fött diskussioner och varit aktiva inom sociala medier. Egentliga Finland har rankats som det bästa landskapet vad gäller kommunikation om reformen i sociala medier. Det gläder.

Min strävan har hela tiden varit (arbetet inleddes redan våren 2016!) att kommunicera om reformen ur en regional och lokal synvinkel, och lyfta fram dem som bereder reformen på ett människonära och visuellt sätt. Reformen ska ha ett ansikte. Växelverkan är viktigt och vi har svarat på frågor i sociala medier, på mässor och regionturnéer. Vi har också haft öppet hus i vårt kontor. Tack vare öppen kommunikation har skeptiska invånare sett nyttan med reformen och vårt arbete, i stället för att endast se hotbilder.

Vad vill du hälsa till dem som ansvarar för kommunikationen i fortsättningen?

Fortsätt att arbeta i Kimpassa-Allihopa-anda, där riktningen är gemensam och man även kan skratta, även om omvärlden ibland ser dyster ut. Våra kommunikationsteam har jobbat professionellt och energiskt, med stort hjärta och utan att ge upp. Tack för det, kolleger. Slutligen vill jag påminna att:

 • Egentliga Finland är ett tvåspråkigt landskap.
 • Reformen görs för invånarna ‒ tala deras språk och diskutera, med alla.
 • Även om det kan te sig hopplöst är det inte det, om vi arbetar tillsammans.

 

Jessica Ålgars har jobbat som kommunikationsansvarig inom vård- och landskapsreformens förändringsorganisation i Egentliga Finland, hon har varit ordförande för landskapets kommunikationsgrupp och projektägare i landskapets webbprojekt. Ålgars har representerat Egentliga Finland i nationella kommunikationsgrupper och verkat inom styr- och projektgrupperna för projektet Makufi, som utvecklar gemensamma webbtjänster för landskapen.