Kaisa Äijö ny lots för landskapsreformen i Egentliga Finland: ”Öppenhet och respekt de viktigaste verktygen i samarbetet”

Du inledde din tjänst som ansvarsberedare för vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland vid ingången av det nya året, hur kändes det?

Jag tog emot min nya uppgift i en högintressant situation. Det är osäkert om lagarna träder i kraft, något som givetvis är ett tema som diskuteras mycket och som sätter sin prägel på beredningsarbetet. Men jag är mycket glad över att jag fick möjlighet till denna utmaning. Det kom som en överraskning också för mig själv och jag är glad över möjligheten att få utvidga mitt arbetsfält.

Hur kommer dina arbetsuppgifter och din roll att förändras i förändringsorganisationen och hur har du förberett dig för din nya uppgift?

Jag har tidigare ansvarat för beredningen av områdesplanering och markanvändning samt trafik och miljö som helhet. Förändringsberedningen och de människor som arbetar i organisationen är mestadels bekanta för mig från tidigare. Jag har fått lära mig nya sakinnehåll och reda ut helhetsbilden av beredningsarbetet nu då mitt arbetsfält har blivit mera omfattande. Då man hoppar på ett tåg som är i rörelse förbereder de uppgifter som kommer emot en för kommande uppgifter.

Vad tänker du göra härnäst?

Landskapsreformen innebär flera nya uppgiftshelheter som landskapen ska ansvara för och som inte har lyfts upp till diskussion i den utsträckning som omfattningen och betydelsen av uppgifterna skulle förutsätta. Med tanke på fortsättningen är det viktigt att stärka helhetsbilden av uppgifterna på landskapsnivå som en del av landskapets framtida uppgifter som helhet. Jag vill styra beredningsarbetet åt det hållet. Situationen är i och för sig densamma i hela landet. Inom beredningsarbetet som vi gjort hittills i Egentliga Finland har vi skapat en täckande bild av de uppgifter som överförs till landskapet och de förändringar som detta innebär.

Vilka anser du vara de största utmaningarna i Egentliga Finland (om reformen godkänns i riksdagen)?

Förändringen utmanar de offentliga aktörerna att förnya sig. Om reformen verkställs, kommer landskapet att få en ny verksamhetsmiljö och strukturerna och de olika aktörernas roller kommer att förändras. Förändringen är stor och för att kunna genomföra förändringen krävs att man förstår och godkänner den samt är beredd att flexibelt börja använda nya verksamhetsmodeller. Inom reformen talas det om att ett landskap ska vara sektorsövergripande och om synergifördelar som detta för med sig. Detta innebär att olika sakkunniga förs samman, teman behandlas allt mera omfattande och deras effekter granskas ingående för djupare insikt. För att detta ska vara möjligt, behöver strukturerna planeras så att de blir reagerande och fungerar enligt nya principer.

Vilka är enligt dig de viktigaste värdena då man bygger upp ett nytt landskap?

Ett landskap kommer att lyckas i sitt uppdrag i samarbete med kommuner, företag, staten och alla aktörer och intressegrupper i landskapet. Jag tror att öppenhet och respekt är de viktigaste verktygen i samarbetet.

Vad är det bästa i Egentliga Finland?

Det bästa i Egentliga Finland är Finlands vackraste landskap och mångsidiga möjligheter som gör livet rikare.

Hurdana webbsidor kommer Egentliga Finlands landskap att ha i framtiden?

Det viktigaste målet med webbsidorna är att ge kundorienterad information och att samla ihop tjänsterna i landskapet till ett adekvat, lättillgängligt och användbart paket. Webbplatsen kommer att inkluderas med viktiga tjänster, såsom servicedatalager, kontaktuppgifter, elektroniska tjänster i landskapet och sociala medier. Webbplatsen byggs upp med beaktande av mobilanpassning, tillgänglighet och dataskydd. Sidorna kommer att publiceras på finska och svenska och det ges ut ett sammandrag av informationen på sidorna på engelska. Funktionerna och innehållet utarbetas och läggs ut flexibelt i etapper. Användarna dvs. kunderna får delta i planeringen.

Planeringen av webbsidorna pågår som bäst i samarbete inom projektet Makufi med spetslandskapen Egentliga Finland, Nyland, Mellersta Finland, Birkaland och Norra Karelen. Alla 18 landskap kan använda mallen för webbplatsen och utveckla mallen så att webbplatsen bäst svarar mot landskapets behov.

 

Detta kan också intressera