Hur organiseras upphandlingen av tjänster på den privata marknaden? Hur långa avtal kommer landskapet att ingå?

Landskapet definierar sin policy för upphandling av tjänster som en del av sin servicestrategi. I upphandlingspolicyn ingår bl.a. en plan för i hur stor omfattning man kommer att lägga ut verksamheter och tjänster. För att kunna göra upp riktlinjer måste landskapet ha en uppfattning om marknadsläget i området och styrkorna i den egna serviceproduktionen samt kunskap om kostnaderna för och skillnaderna mellan de olika sätten att tillhandahålla tjänster. Det krävs en hel del proaktiva förhandlingar och avtal för att avtalsstyrningen ska lyckas. Därför måste parterna planera, bygga upp och upprätthålla ett nära samarbete med varandra. Landskapet och serviceproducenterna bör samarbeta intensivt med varandra under hela avtalsperioden. Parterna genomför förhandlingar som gäller uppföljning av avtalen åtminstone en gång om året för att se hur de gemensamt fastställda målsättningarna och avtalsvillkoren har levts upp. Under dessa förhandlingar analyserar parterna även frågor som gäller kvalitet, reklamationer och kundrespons samt eventuella behov att ändra avtalen. Avtalen görs upp separat för varje serviceproducent, vilket innebär att giltigheten kan variera från tillsvidareavtal till tidsbestämda avtal beroende på tjänsten.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/.

Detta kan också intressera

Hur har vi integrerat social- och hälsovårdstjänsterna?

Det ligger på landskapets ansvar att tjänsterna bildar en obruten helhet som svarar mot kundernas behov så bra som möjligt och gör det möjligt för kunden att flytta från en tjänst till en annan utan mellanhänder. Detta gäller offentliga social- och hälsovårdstjänster såväl inom den grundläggande vården som inom den specialiserade vården. Även all finansiering går via landskapet till serviceproducenterna. Därtill ska landskapet se till att alla tjänster inom den offentliga, privata och tredje sektorn som omfattas av valfriheten och tillhandahålls kunden samordnas, att informationen överförs smidigt och att tjänsterna uppfyller kvalitetskriterierna. I 23 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård stadgas om serviceproducenternas skyldighet att samordna tjänster.

 

Detta kan också intressera

Hur många väljer i nya landskap privata tjänster framom offentliga?

Man antar att valfriheten kommer att medföra att fler patienter flyttar från offentliga till privata vårdtjänster. Också resultaten vad gäller försöken med servicesedlar stöder det här antagandet.

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde år 2017 en prognos som visar att den privata andelen i hälsovårdstjänster skulle växa från nuvarande 4 till ca 14 procent och i socialtjänster från nuvarande 30 till 38 procent.

Mera information om försöken med servicesedlar

Detta kan också intressera