Dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning för behandling av personuppgifter i nyhetsbrev och informationsblad som förändringsorganisationen Kimpassa-Allihopa skickar ut.

Förändringsorganisationen Kimpassa-Allihopa förbereder vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Vi använder sändlistor för att informera dig om frågor gällande vår verksamhet samt möten och föredrag som vi ordnar. Deltagar- och kundregister samt sändlistor utgör sådana personregister på vilka EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagstiftningen tillämpas.

Egentliga Finlands förbund/vård- och landskapsreformens förändringsorganisation är registeransvariga för deltagar- och kundregister och sändlistan. Dina personuppgifter tas emot av personalen på Egentliga Finlands förbund/förändringsorganisationen och av en extern tjänsteleverantör som eventuellt anlitas för sändning av nyhetsbrev.

Dina personuppgifter bevaras så länge som du finns upptagen som medlem i deltagar- och kundregistret eller prenumererar på vår sändlista. Dina personuppgifter lämnas inte ut utanför EU. Uppgifterna lagras på Egentliga Finlands förbunds eller den tjänsteleverantörs server som administrerar deltagar- och kundregistret och sänder nyhetsbreven. I regel uppstår det inte manuellt material, men om det skulle uppstå sådant material, förstörs det på ett datasäkert sätt efter användningen.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, att få uppgifterna rättade och raderade, att begränsa eller invända behandlingen av uppgifterna och att flytta uppgifter om dig från ett system till ett annat. Du kan vända dig till dataombudsmannen om du har klagomål på vårt sätt att behandla dina personuppgifter.

Det är frivilligt att prenumerera på Egentliga Finlands förbunds och vård- och landskapsreformens förändringsorganisations sändlistor och att vara medlem i förbundets eller förändringsorganisationens deltagar- och kundregister; det fattas inga automatiserade beslut utifrån de uppgifter som vi har fått och uppgifterna används inte heller i annat syfte än det som beskrivits ovan. Dina personuppgifter används och lämnas inte ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan typ av direktmarknadsföring och inte heller för marknads- och opinionsundersökningar.

Reformen förbereds öppet och transparent och vi vill ge lättillgänglig information till medborgarna om vem det är som förbereder reformen och hur de kan nås. På vår webbplats Kimpassa-allihopa.fi publicerar vi namnen och yrkestitlar med kontaktinformation och bild på de tjänsteinnehavare som förbereder reformen och är medlemmar i arbetsgrupper. Om du vill att vi raderar eller rättar dina uppgifter vänligen kontakta förändringsorganisationen.

EU:s dataskyddsförordning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är en europeisk förordning med syftet att skydda personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och den ersatte till en stor del det tidigare regelverket för dataskydd. GDPR-förordningen tillämpas på all behandling av personuppgifter inom EU eller på behandling av EU-medborgarnas personuppgifter.

Syftet med dataskyddsförordningen är att harmonisera och förenkla EU:s regelverk för dataskydd och stärka skyddet vid behandling av personuppgifter på ett enhetligt sätt i de olika EU-länderna.

Politiska styrgruppen diskuterade ekonomi, tjänsteproduktion och strategi

Den politiska styrgruppen diskuterade 21.5. bland annat ekonomi, landskapets strategi, olika modeller för serviceproduktion och stödtjänster. Man lyfte också fram att landskapets tvåspråkighet bör synas i beredningen.

Förändringsorganisatioens ekonomidirektör Arja Pesonen betonade vikten av att begränsa kostnaderna i all verksamhet. Strukturella och funktionella reformer behövs snabbt.

Egentliga Finlands kostnader kommer att ligga kring två miljarder euro, varav 92 % går till social- och hälsovård. Staten begränsar finansieringen till landskapen - ett femårigt anpassningsprogram är att vänta och en stegvis förflyttning till en ny finansieringsmodell, baserad på indikatorer.

Finansministeriet har nu samlat in ekonomiska uppgifter från kommunerna och bygger sina prognoser på dem. I Egentliga Finland har situationen i ljuset av dessa siffror förändrats från dyster till rentav ljus. Ur detta har fötts en felaktig uppfattning att Egentliga Finlands kostnader och därmed anpassningsbehov minskar.

  • Det handlar om missvisande statistik. Troligen måste Egentliga Finland begränsa kostnaderna med upp till 20 procent under 2020-talet, betonar Arja Pesonen.

Fördjupande intervjuer som stöd för landskapsstrategin

Den politiska styrgruppen behandlade också beredningen inför landskapets strategiprocess; arbetssätten, intressegrupperna och ekonomiska ramvillkor. Personer som representerar landskapets olika sektorer intervjuas för bakgrundsinformation.

Landskapsstrategin tillhör det nya landskapets centrala linjedragningar och den besluter först det nya landskapsfullmäktige om.

I hemtjänsterna ökar kundsedelns roll

Även serviceproduktionens olika modeller och fördelning inom olika kundgrupper diskuterades. Specialplanerare Pasi Oksanen berättade att man i de preliminära beräkningarna utgått från att affärsverket skulle producera upp till 95 % av servicen för barn och unga. För åldringar och handikappade kunde upp till 50 % produceras med kundsedlar eller personlig budget. Den slutliga fördelningen beror på lagstiftningen, hur landskapets beslutsfattare besluter och regionens marknadssituation.

  • Inom hemtjänster kommer kundsedelns roll att växa, idag ordnas de i första hand av kommunerna, säger Oksanen.

Den politiska styrgruppens följande möten:

18.6.

27.8.
17.9
22.10.
19.11.
17.12