Kimpassa-Allihopa -turnén besökte Kimitoön

Egentliga Finlands förändringsledning besökte torsdagen den 12 april 2018 Villa Lande på den soliga Kimitoön. Dagen började med en presskonferens och fortsatte sedan med en föreläsning för personal, beslutsfattare samt invånare. Efter tillfället hade åhörarna möjlighet att diskutera med Kimpassa - Allihopa-teamet över en kopp kaffe. Ca 80 personer deltog vid tillfället.

I Kimito var bl.a. frågor om hurdana Kimitobornas tjänster är efter vård- och landskapsreformen och var man kan få dem samt hur invånarna kan påverka formandet av tjänsteutbudet som var heta ämnen. Landskapets särdrag i gränsområdena samt svenska språkets ställning i den kommande reformen kom också upp i diskussionen.

"Tjänsterna försvinner inte, utan blir kvar i hela landskapet"

I sommarstugekommunerna, som på Kimitoön är det viktigt att svara på tjänstebehoven också under de perioder, då det sker markanta förändringar i kommunens invånarantal. Exempelvis är invånarantalet i Kimito mångfaldigt på sommaren jämfört med vintern. Förändringsdirektören Antti Parpo tror att Kimitoöns befolkningsunderlag räcker till att tjänsterna blir kvar:

 • Detta förutsätter att man i det nya, mer marknadsdrivna systemet, använder tjänsterna speciellt i den egna och inte i grannkommunen. Valfrihetsmodellen kan vara en möjlighet i Kimito även i de områden där tjänsterna ökar, när sommarstugegästen i framtiden kan välja sina social- och hälsovårdstjänster för ett halvår i sin egen sommarstugekommun.

Förändringsdirektören för landskapsreformen Laura Leppänen betonade, att målet är att skapa ett kundinriktat system, som på samma gång är kostnadseffektivt:

 • När vi gör reformen så bygger vi inte hinder utan vi skapar en struktur, där samarbete och interaktion genomförs och fungerar, kommenterade förändringsdirektören Laura Leppänen.

Digitalisering är nyckeln för skapandet av nya tjänstemöjligheter

Samtidigt som vi tryggar tjänsterna för den åldrande befolkningen, är det bra att komma ihåg, att den yngre befolkningen vill sköta sina saker allt mer med digitala tjänster.

En stor utmaning kommer att vara samordning av över 300 olika datasystem:

 • Kommunerna använder redan nu fungerande elektroniska system, och av dem väljer vi de bästa och börjar använda dem i landskapet, tillägger Leppänen.

Tillgången till tjänster är för närvarande det största problemet i social- och hälsovårdssektorn, säger Antti Parpo. För att förbättra av tillgången till tjänster så ska man också öka konkurrenskraften.

 • Det räcker inte, att våra tjänster är bra, man ska också bemöta kunden och denne ska behandlas väl, säger Parpo.

Det finns också mycket att göra på vad gäller att styra tjänster och man letar efter ambitiösa datatekniska lösningar:

 • Tjänstestyrningen måste modelleras på ett helt nytt sätt. Landskapen får egna experter för detta. Man ska också förbereda sig på att artificiell intelligens i något skede helt säkert kommer med i social- och hälsovårdstjänsterna.

Tillfället avslutades med kaffe och en diskussionsstund, då kommuninvånarna hade möjlighet att fråga förändringaledningen i frågor rörande reformen.

Följande rundresotillfällen i regionen är: Nystad 24.4, Loimaa 25.4 och Salo 8.5.

Kimpassa-Allihopa -gänget besöker Egentliga Finlands regioner

Växelverkan, kommunikation och möten. Det utlovas i vår när Egentliga Finlands vård- och och landskapsreforms ledning besöker Egentliga Finlands fem regioner.

- Förändringskommunikationär möten, att svara på frågor, lyssna och öppen kommunikation om vad som görs just nu och varför. Också i den digitala världen är det viktigt att mötas ansikte mot ansikte och därför gör vi denna regionturné i Egentliga Finland, redan för andra gången under reformens beredningstid, säger kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm.

Med på turnén finns förutom Ålgars-Åkerholm även förändringsdirektörerna Laura Leppänen (landskapsreformen) och Antti Parpo (vårdreformen) samt personalchef Laura Saurama. Inbjudningarna har i första hand skickats till personal och förtroendevalda i de organisationer som avger personal till landskapet. I varje region ordnas en presskonferens före tillställningen börjar.

Växelverkan via kommunikationsvägg och personligen

Tillställningarna omfattar samma koncept: ett gemensamt seminarium för personal och förtroendevalda ordnas i varje region kl. 15 - 16.30, utom i Åboregionen som det ordnas redan kl. 13.30 - 15. Förändringsdirektörerna Parpo och Leppänen berättar om det som är aktuellt i reformen och personalchef om det som är aktuellt ur personalens synvinkel.

Växelverkan erbjuds i Åbo och Salo via en kommunikationsvägg - människor kan fråga och kommentera live på platsen och kommentarerna speglas på en vägg. Som moderator fungerar TE-centralens Tatu Virta. I de mindre regionerna Åboland, Loimaa och Nystad får människor stanna och samtala med reformledningen genast efter tillställningen, vid en kopp kaffe.

 • Tillställningarna ordnas i gott samarbete med kommunernas kommunikatörer och övriga representanter, säger Laura Leppänen och påminner att man förstås får närvara vid den tillställning som passar en bäst, inte bara nära hemkommunen. 

Kimpassa-Allihopa regionbesök 2018:

 • 10.4. Åboregionen (Åbo mässcentrum) kl. 13.30- 15
 • 12.4. Åboland (Kimitoön, Villa Lande) kl. 15 - 16.30
 • 24.4. Vakka-Suomi (Nystad, kulturcentret Cruselli) kl. 15 - 16.30
 • 25.4. Loimaaregionen (Loimaa, Novida) kl. 15 - 16.30
 • 8.5. Saloregionen (Salon kansalaisopisto) kl. 15 - 16.30