Människorna skapar förändring – möt Antti Parpo

NAMN

Antti Parpo

VAD ARBETAR DU MED I FÖRÄNDRINGSORGANISATIONEN?

Jag arbetar som ansvarig förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen. Jag ansvarar för att social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland framskrider enligt tidtabell och i samarbete med olika aktörer. Syftet är att organisationsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna ska kunna överföras från kommunerna till landskapen år 2020. Vid verkställandet av social- och hälsovårdsreformen ska man samtidigt sörja för att Egentliga Finland får en fungerande och ekonomiskt hållbar valfrihetsmodell för social- och hälsovårdstjänsterna och en enhetlig offentlig tjänsteproduktion.

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA DEN NÄRMASTE TIDEN?

Arbetet är heltäckande och kräver ett starkt nätverkande. De största utmaningarna i mitt arbete är att säkerställa att all beredning som de offentliga organisationerna i Egentliga Finland utför stöder beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Den offentliga social- och hälsovårdssektorns 22 000 arbetstagare och 31 social- och hälsovårdsorganisationer i Egentliga Finland måste blicka åt samma håll mot ett gemensamt mål.  Reformen kan endast lyckas om de olika aktörerna litar på varandra och om beredningen genomförs i en öppen atmosfär. Det är positivt att se att engagemanget för reformen har ökat med tiden i Egentliga Finland och att samarbetet har blivit smidigt.

En annan betydande utmaning är tidtabellen. Den snäva tidtabellen kulminerar särskilt gällande ict-systemen. Ict-systemen för Egentliga Finlands social- och hälsovårdssektor är fragmenterade och därför är landskapets förmåga att ta emot social- och hälsovårdens valfrihetsmodell rätt så svag. För att valfrihetssystemet ska kunna fungera måste klientdata kunna överföras från en producent till en annan. Därtill måste lanskapet kunna följa upp hur klientströmmarna rör sig och hur social- och hälsovården fungerar i sin helhet. Dessa krav förutsätter mycket av ict-systemen. Egentliga Finland är dock inte ensam i den här situationen - många andra landskap brottas med samma problem. Ärmarna är uppkavlade och man brottas med problemet på många fronter.

VAD INSPIRERAR DIG I DITT ARBETE?

Utmaningarna. Förändringsdirektörens arbete gällande social- och hälsovården är väldigt utmanande och långtifrån rutinmässiga prestationer. Det är intressant att kunna lösa och utveckla omfattande samhälleliga frågor. I det här arbetet kan man påverka samhället konkret. I mitt arbete arbetar jag med många olika människor och det är just arbetet med människorna som tillför det där lilla extra. Det är tacksamt att se att vissa ärenden som under lång tid varit under beredning och cirkulerat inom det demokratiska beslutsfattandet börjar gå framåt. Konkreta framgångar gör att man orkar och bidrar med ny energi i arbetet.

VILKA MÖJLIGHETER SER DU I HÄLSOVÅRDS- OCH LANDSKAPSREFORMEN?

Hälsovårds- och landskapsreformen erbjuder möjligheten att förbättra bastjänsternas tillgänglighet. För närvarande är den haltande tillgången till bastjänster och det ojämlika systemet med tanke på tjänsternas tillgänglighet ett verkligt problem. Social- och hälsovårdsreformen tvingar tjänsteproduktionen till förändring och att snabbare än tidigare svara på klienternas tjänstebehov.

VILKA ÄR EGENTLIGA FINLANDS STYRKOR SOM LÖNS ATT UTVECKLA?

Egentliga Finland har en gedigen kompetens inom social- och hälsovårdssektorn och vi har en betydande potential att lyfta vår profil på både en nationell och en internationell nivå. Det är motiverat att satsa på social- och hälsovårdsforskningen, utvecklingen och affärsverksamheten och att vid sidan av kostnaderna även se social- och hälsovårdssektorn som en investering. Man måste öka självförtroendet och börja vidta konkreta åtgärder inom social- och hälsovårdssektorn. Vid sidan av planeringen behövs mod att avancera i ärenden och en positiv framåtanda. Med tanke på självständighetsdagsafton kunde man konstatera att man inom social- och hälsovårdssektorn ”inte får bli liggande i elden”, dvs. inte ge upp.

VAD GÖR DU VID SIDAN AV LEDARSKAPSARBETET INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN?

Jag lever i ett parförhållande och i familjen finns två snart vuxna döttrar. Jag gillar att röra på mig och strävar efter att motionera åtminstone ett par gånger i veckan. Jag läser helst om historia. I Egentliga Finland trivs jag utomordentligt bra i min födelsestad Åbo längs Aura ås stränder samt i skärgården.  Jag har även blivit bekant med landskapet längre inåt land och ryggar heller inte tillbaka för dessa vyer. Egentliga Finland är ett bra ställe att bo på.

"Det är intressant att få lösa och utveckla omfattande samhälleliga frågor. I det här arbetet kan man konkret påverka samhället."

Kommuner, kom ihåg att svara på förfrågan om fastigheter

Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster behandlade 30.11. den förfrågan om fastigheter, som Landskapens lokalcentral Ab skickat till kommunerna. Svarsprocenten för Egentliga Finlands del är oroväckande låg.

  • Informationen om de fastigheter som kommunerna kommer att hyra ut till landskapet fattas från hela 17 kommuner. Dessutom är informationen bristfällig vad gäller nästan alla kommuner, berättar arbetsgruppens ordförande Jyrki Lappi.

Nästan inga kommuner har t.ex. bifogat byggnadernas bottenritningar. Dessutom borde man också ange de större renoveringar som gjorts, påminner Lappi.

Bristfällig kunskap kan medföra att hyresnivån blir märkbart fel

Kommunerna uppmuntras att överföra informationen senast 14.12.2017. På basis av denna information fastställs de hyror som kommunerna får av landskapet för olika byggnader.

Ur kommunens synvinkel kan bristen på relevant information medföra stora fel när hyresnivåerna fastställs. I sista hand är det kommunen som bär ansvaret för att informationen är rätt.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös