Vilka uppgifter samlas under statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Social- och hälsovården, undervisnings- och kulturväsendet, miljöuppdrag och arbetarskyddsförvaltningen kommer att ingå i myndighetens uppgifter.

Social- och hälsovårdssektorns uppgifter består av de tillstånds-, styrnings-, registrerings-, tillsyns- och finansieringsuppgifter som de nuvarande regionförvaltningsverken och Valvira har hand om. För den regionala samordningen av hälso- och välfärdsfrämjande svarar å sin sida landskapen från och med 1.1.2021.

Till undervisnings- och kulturväsendet hör regionförvaltningsverkens utbildnings-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsende samt styrnings-, tillsyns-, finansierings- och utvecklingsuppgifterna inom småbarnspedagogik. Miljöuppdragen består av de uppgifter enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, miljöskyddslagen och lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har hand om.

Arbetarskyddsförvaltningen består av de nuvarande regionförvaltningsverkens arbetarskyddsuppgifter. Den nya myndighetens verksamhetsfält är hela landet.

Detta kan också intressera

Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Landskapet har i sista hand ansvar för att ordna service på de områden där det uppstår brist på vård.  Om servicen på området inte uppstår på valfrihetens villkor marknadsmässigt kan landskapet ordna servicen med offentlig upphandling genom att konkurrensutsätta serviceproducenterna eller genom att producera servicen själv.

 

Detta kan också intressera