Sairaanhoitopiiri selvittää laboratoriopalvelujen yhtiöittämistä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu sote-uudistukseen tutkimalla mahdollisuuksia laboratoriopalveluidensa yhtiöittämiseksi. Tätä varten se tekee aiesopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa.

Kuntayhtymän hallituksen 7.11.2017 tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut tuottava Tykslab ja Fimlab Laboratoriot pyrkivät sopimaan ehdoista, joilla niiden palvelutuotantoa voidaan tarvittaessa yhtiöittää sitä varten perustettavaan osakeyhtiöön. Aiesopimus koskee tässä vaiheessa sellaisia palveluita, jotka suuntautuvat kilpailluille markkinoille.

Asiaa hallitukselle esitelleen sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan aiesopimuksen taustalla on huoli julkisten laboratorioiden mittakaavaetujen vaarantumisesta, mikäli sote-uudistuksessa palvelutuotantoa siirtyy suuremmassa määrin kilpailluille markkinoille.

­– Julkisten toimijoiden on volyymihyötyjensä ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi kyettävä luomaan maakuntarajat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka luovat edellytyksiä päällekkäisyyksien poistamiselle ja resurssien nykyistä tehokkaammalle käytölle. Näin toimien voimme vähentää julkisen palvelutuotannon haavoittuvuutta, Setälä perustelee.

Julkinen sektori tuottaa 90 % laboratoriopalveluista

Hankintalaki rajoittaa huomattavasti yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden mahdollisuutta käyttää julkisia diagnostiikkapalveluja. Julkisen sektori tuottaa kuitenkin noin 90 prosenttia Suomen laboratoriopalveluista ja palvelutuotanto on hyvin keskittynyttä.

Fimlabin lisäksi Suomen kolme muuta suurta laboratoriotoimijaa, NordLab, Islab ja SataDiag, ovat jo sitoutuneet yhdessä selvittämään, miten ne voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille.

– Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin on tarkoituksenmukaista olla mukana tässä yhteistyössä, Setälä toteaa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Sote-markkinat vaihtelevat kahden suuryrityksen duopolista pirstaleisiin pienyrityksiin

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite, kilpailun lisääminen markkinoilla, jää Varsinais-Suomessa lääkäripalvelumarkkinoilla vaatimattomaksi, elleivät markkinat houkuttele alalle uusia palveluntuottajia, osoittaa tuore selvitys.

Erityisesti yksityisillä ortopedian, lastentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla yksityiset lääkäripalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa duopolimarkkinoilla, eli kaksi suurinta konserniyritystä, Mehiläinen ja Terveystalo, jakavat markkinat. Markkinarakenteessa on tapahtunut maakunnassa keskeisiä muutoksia viimeisen vuoden aikana, sillä alan johtokaksikko osti markkinoilta 3. ja 4. sijalla kilpailevat palveluntuottajat.

  • Samat kaksi tuottajaa olivat markkinajohtajat myös kaikilla tutkimuksen ja hoidon aloilla fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysioterapiamarkkinat ovat poikkeuksellisen pirstaleiset alalla toimivien lukuisien ammatinharjoittajien vuoksi, selvityksen tehnyt Turun kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Riina Hiltunen.

Sen sijaan sosiaalialalla kilpailua on enemmän ja markkinajohtajat vaihtelevat palvelualojen välillä. Suurten monialayritysten rinnalla toimii myös lukuisia yhdellä palvelualalla merkittävän kapasiteetin omaavia toimijoita. Valinnanvapauden lisääntymisen odotetaan sosiaalipalveluissa lisäävän myös palvelujen erilaistumista.

On ymmärrettävä kilpailun dynamiikka, jotta sitä voi ohjata

Sekä sosiaali- että terveyspalvelualoilla palvelutarjonta ja valikoima oli suurempaa väestökeskuksissa, erityisesti Turussa. Kun lisäksi tarkasteltiin asiakkaiden matkustamista yksityislääkäreiden vastanotolle, havaittiin että Varsinais-Suomen kunnat jakautuvat kolmeen markkina-alueeseen: Turku-keskeiseen suurmarkkinan, Salon aluemarkkinaan ja Pyhäranta lukeutuu Rauma-keskeiseen aluemarkkinaan.

Nämä tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinarakennetta vuoden 2017 nykytilaa kuvaavasta tuoreesta selvityksestä. Se on tuotettu osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Selvityksessä on:

  • tarkasteltu yksityisten sote-markkinoiden alueellista tarjontaa ja palveluvalikoiman laajuutta
  • selvitetty vapaasti palveluja valitsevien asiakkaiden matkustuskäyttäytymistä
  • kuvattu markkinoiden rakennetta kilpailevien tuottajien markkinaosuuksilla ja keskittyneisyysindekseillä sekä
  • tarkasteltu palveluntuottajien strategisia erikoistumisen valintoja.

Selvityksen laatija Riina Hiltunen korostaa, että niin tärkeää kuin sote-markkinoiden nykyrakenteen tunteminen onkin, tulee muistaa, että vapailla markkinoilla kukin staattinen tilanne on väliaikainen. Sote-uudistukseen valmistautumien on kentällä jo alkanut, mutta suurin murros on vielä edessä.

  • Kenties jopa nykytilaa tärkeämpää on ymmärtää kilpailun dynamiikka ja vaikutusmekanismeja, sillä maakunnan on tulevassa sotessa kyettävä ohjaamaan tätä ”villihevosta”, Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo

Jokaisella lakipykälällä tai maakunnan ehdolla on palvelutuotannon kannalta oma kannustinvaikutuksensa.

  • Kilpailuilla markkinoilla pysyvää on vain muutos, tiivistää Hiltunen.

Lisätietoja:

Riina Hiltunen, projektipäällikkö, Turun Kauppakorkeakoulu: riina.hiltunen@utu.fi, p. 040 5857675

Antti Parpo, sote-uudistuksen muutosjohtaja: antti.parpo@turku.fi, p. 040 642 8682