Mikä on väliaikaishallinnon tehtävä?

Keväällä 2017 väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopivat yhdessä seuraavat tahot: Varsinais-Suomen liitto, maakunnan kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri sekä pelastuslaitos, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto.

Toimielimen asettaa maakunnan liitto.

Väliaikainen toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kunnes maakuntavaltuusto on valittu (aikaisintaan toukokuussa 2019) ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Henkilöstösiirroista päättää demokraattisesti valittu maakuntahallitus ja -valtuusto vuoden 2019 aikana.

Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit ensisijaisesti lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kompassi-kiertue Ruusukorttelissa

KomPAssi –kiertue piipahti Turun Ruusukorttelissa

KomPAssi-hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluohjaus joko puhelimitse tai sähköisesti. Maakunnan ikääntyneiden palvelut halutaan koota myös yhteiselle sivustolle.

KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke on jalkautunut maakuntaan alkuvuoden aikana. Kiertueella on tavattu maakunnan väestöä, järjestöjä, yritysten edustajia, vanhustyön ammattilaisia sekä muita yhteistyökumppaneita.

Vuodenvaihteessa käynnistynyt KomPAssi on valtakunnallinen pilottihanke, jossa haetaan uudenlaista mallia tulevaisuuden ikäihmisten palveluohjaukselle ja neuvonnalle. Turkuun KomPAssi maakuntaan –kiertue saapui 15. maaliskuuta, joka oli samalla kiertueen päätöstilaisuus.

Paikalla oli runsaasti aiheesta kiinnostuneita. Keskustelua herätti mm. digitalisaatio, kuntalaisten osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja se, onko kunnilla resursseja toiminnan uudistamiseen. Kiitosta sai keskitetyn palveluohjauksen asiakaslähtöisyys sekä ”yhden luukun” –periaatteen edistäminen.

Asiakkaan näkökulma tulee ottaa huomioon palveluissa

Valtakunnallisen kärkihankkeen I&O - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -hankkeen muutosagentti Kirsi Kiviniemi muistutti omassa puheenvuorossaan, että ikäihmisten kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten palveluja niin, että maakuntalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa ja saavat oikeat palvelut oikeaan aikaan.

- Tutkimusten mukaan ikääntyneille tärkeitä asioita ovat mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, riittävä tiedonsaanti hoitoonsa liittyvistä asioista, turvallisuuden tunne ja se, että tarpeen vaatiessa apua saa nopeasti, Kiviniemi luetteli.

muutosagentti Kirsi Kiviniemi

Tulevaisuudessa asiakkaan oma näkökulma tulee ottaa entistä paremmin huomioon. Lisäksi palvelut on tarjottava fiksusti ja niin, että rahat riittävät.

- I&O:ssa tavoitteena on ikääntyneiden palvelujen kehittäminen niin, että kustannukset taittuvat. Digitaalisuutta on tarpeen lisätä, mutta se ei tietenkään voi korvata ihmisen antamaa palvelua, Kiviniemi sanoi.

Joka maakunnassa on muutosagentti, jonka tehtävänä on edistää ikäihmisten asioita maakuntatasolla valtakunnallisten linjojen mukaisesti.

Koko maakuntaan halutaan ympärivuorokautinen palveluohjaus puhelimitse tai sähköisesti

Hanke-johtaja Johanna Ritvanen, kertoi, että KomPAssi on parivuotinen projekti ja vuoden 2018 loppuun mennessä Varsinais-Suomessa tulisi olla valmiina yhteinen malli iäkkäiden palveluohjaukseen sekä omaishoidon kehittämiseen. Ritvanen muistutti, että projektissa kuullaan alueen toimijoita: tulevia maakuntalaisia, ammattilaisia, järjestöjen ja yritysten edustajia.

hankejohtaja Johanna Ritvanen

- Nyt tarvitaan ajattelutavan muutosta. Tähän asti asiakas on itse hakeutunut palveluihin ja viranomainen on tehnyt päätöksen. Jatkossa meidän pitäisi arvioida ikääntyneen asiakkaan elämäntilanne ja toimintakyky, ja sen jälkeen ohjata hänet oikeaan paikkaa sekä avustaa palvelun hakemisessa.

Ritvanen muistutti, että koko maakunnassa asiakkaat tulee arvioida samoin menetelmin, jotta palveluja voidaan tarjota yhtenäisesti.

- Haluamme käyttöön ympärivuorokautisen ohjauksen joko puhelimitse tai sähköisesti. Tarkoituksena on, että yhdelle sähköiselle sivustolle on koottu kaikki maakunnan palvelut, josta iäkkäät itse, omaiset, ammattilaiset, järjestöt ja muut toimijat löytävät tarvittavat tiedot. Pohdimme myös Chat-mahdollisuutta, jolloin palveluneuvojan kanssa voisi keskustella ikääntyneen eri palveluvaihtoehdoista, Ritvanen luetteli.

KomPAssi-hanke (2017-2018) on osa hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” –kärkihanketta. KomPAssi toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä ja siihen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Hankkeen vetäjänä on Turku ja yhteistyötä tehdään laajasti eri järjestöjen ja yritysten kanssa.