maakuntauudistuksen nykytilaraportti on valmistunut

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen nykytilan kuvaus -raportissa kuvataan maakuntauudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyväksi esitettyjen tehtävien nykytila Varsinais-Suomessa. Raportissa ei käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

Raportissa kuvataan maakuntiin siirtyvien tehtävien nykytilanne, henkilöresurssit ja rahoitusinstrumentit, sekä siirtyvien tehtävien nykyinen ohjaus, ylimaakunnallinen toteutus sekä linkitys muihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Maakuntaan siirtyy vuoden 2019 alussa yhteensä noin 1 400 henkilötyövuotta vastaava resurssi vuoden 2016 tilannearvion perusteella.

Maakuntauudistuksessa tehtäviä ja henkilökuntaa luovuttavia organisaatioita ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Varsinais-Suomen liitto ja maakunnan kunnat.

Kuva: sotesanasto

Lyhennelmä asiakkaan valinnanvapausmallista

Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan asiakas voisi valita palvelujen tuottajan nykyistä monipuolisemmin.

Perustason palveluista asiakas voisi valita:

  • sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä
  • suunhoidon yksikön.

Palveluntuottajan voi valita koko Suomen alueelta.  Maakunnalle tehdään ilmoitus siitä, minkä sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön asiakas on valinnut. Valinnanvapaus on vapaaehtoista.

Jos asiakas tarvitsee palveluja, joiden tuottaminen ei kuulu sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön vastuulle, asiakas ohjataan maakunnan palveluihin (esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai sairaalaan). Asiakkaan valinnanvapaus koskee myös näitä maakunnan liikelaitoksen tuottamia palveluja.

Maakunnan tuottamissa palveluissa valinnanvapaus ei kuitenkaan koske kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon palvelut määräytyvät koulun sijainnin mukaan.

Kiireellistä hoitoa saa päivystyksistä ja sairaaloista kuten nykyisinkin. Samoin jatkossa on olemassa työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka asiakas maksaa itse. Valinnanvapauden ulkopuolella olevista yksityisistä terveyspalveluista ei enää makseta sairausvakuutuskorvausta siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja:

Lyhennelmä asiakkaan valinnanvapausmallista (21.12.2016)

Varsinais-Suomen erityispiirteitä huomioitu maakuntauudistuksen lakipaketissa

Juha Sipilän hallituksen 21. joulukuuta julkistaman valinnanvapauslainsäädännön lisäksi kuluneella viikolla julkistettiin maakuntalakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin, voimaanpanolakiin ja maakuntien rahoituslakiin lausuntokierroksen jälkeen tehdyt muutokset.

Lausuntokierroksen palautteen perusteella valtion rahoituksen määräytymisperusteisiin on tehty muutoksia.

-          Varsinais-Suomelle tärkeät saaristoisuus ja kaksikielisyys on lisätty rahoituskriteerien joukkoon. Lausunnoilla olleessa lakipaketissa nämä kriteerit oli jätetty huomioimatta kokonaan, toteaa maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen.

Muutoksena lausunnoilla olleeseen lakiluonnokseen, kuntien oikeutta päättää itsenäisesti kunnallisveroprosentista rajoitetaan vain uudistuksen voimaantulovuonna. Vuonna 2019 kaikkien kuntien veroprosentteja leikataan 12.51 prosenttiyksiköllä. Tämän jälkeen kunnat saavat päättää veroprosenttinsa korotuksista ilman erikseen asetettua rajoitusta.

-          Kuntien huolta on kuultu sekä verokaton että omaisuuskysymysten osalta. Omaisuuden osalta erityisesti kiinteistöihin ja niiden maapohjiin liittyvät kysymykset ovat keskusteluttaneet, kertoo Leppänen.

Liikelaitokseen demokraattinen ohjaus

Myös lausuntopalautetta maakunnan palvelulaitokseen kohdistuvasta kritiikistä on kuultu. Maakunnan palvelulaitos on muutettu liikelaitosmalliksi, joka on osa maakuntaa. Liikelaitosmallissa demokraattisella ohjauksella on enemmän painoarvoa ja maakunnan mahdollisuudet ohjata toimintaa vahvistuvat palvelulaitosmalliin verrattuna.

Osana maakuntauudistusta linjattiin myös pelastustoimen kysymyksiä. Jatkossa kaikissa 18 maakunnassa on oma pelastuslaitos ja maakunnat järjestävät alueellaan ensihoidon. Tämä tarkoittaa, että pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle.

Lakipaketin viimeistelty hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa.

-          Alueellisen valmistelun tueksi odotamme edelleen seuraavaa lakipakettia, joka tarkentaa maakuntien tehtäväkenttää. Myös maakunnan ja kuntien välinen työnjako erityisesti kasvupalvelun osalta on hyvä saada selväksi, kyse on valmistelun kannalta keskeisestä kysymyksestä, kertoo Leppänen.

Poliittinen ohjausryhmä vahvisti maakuntauudistuksen valmisteluryhmät

Poliittinen ohjausryhmä vahvisti maakuntauudistuksen valmisteluryhmien kokoonpanon 19.12.2016 pidetyssä kokouksessaan.

Maakuntauudistuksen valmisteluryhmien jäsenet, puheenjohtajat ja yhteystiedot löydät täältä, eri työryhmiä klikkaamalla.

Lisäksi poliittinen ohjausryhmä käsitteli sote-uudistuksen esivalmistelun budjetin (30.6.2017 saaakka) ja päätti lähettää sen kuntiin hyväksyttäväksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kuva: Sote

Sote-valinnanvapaus toteutuu laajasti – Varsinais-Suomeen tulee työntäyteinen vuosi

Antti Parpo

Suomen hallitus julkaisi keskiviikkona 21.12.2016 lakiluonnokset sote-palvelujen valinnanvapaudesta. Lakiluonnosten mukaan valinnanvapaus tulee toteutumaan Suomessa laajana. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa asiakas saa valita perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajan.

 - Asiakas siis valitsee, missä hän haluaa käydä lääkärissä ja mistä hän saa sosiaalipalvelujen asiakasohjausta. Asiakkaalla on oikeus myös valita se palveluntuottaja, joka tarjoaa hänelle pitkäaikaisia palveluita esimerkiksi vanhuuden tai vammaisuuden perusteella. Pitkällä aikavälillä myös osa vaativasta hoidosta siirtyy lakiluonnosten mukaan asiakkaan valinnanvapauden piiriin, kertoo Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo.

Palvelunkäyttäjien on syytä kuitenkin tiedostaa, että valinnanvapaus ei ole tulevaisuudessa rajatonta. Maakunta määritellee valinnanvapauden piirissä olevan palvelun tason, määrän ja laadun. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että julkisen sektorin voimavarat riittävät sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen.

Hallituksen julkaisemat lakiluonnokset valinnanvapaudesta selventävät sote-uudistuksen valmistelua maakunnissa.

 - Varsinais-Suomessa ei tietoisesti käynnistetty tulevaisuuden palvelutuotannon valmistelua syksyllä 2016, koska tähän asti on ollut epäselvää, millaiset lainsäädännölliset ehdot tuotannolle annettaan. Lakiluonnosten kautta valmistelun kivijalka on nyt olemassa, sanoo Antti Parpo.

Sote-uudistuksen valmistelu lakiluonnosten jälkeen konkretisoituu ja näköpiirissä on Parpon mukaan työntäyteinen tulevaisuus. Jo nyt tiedetään, että selvitettäviä ja kehitettäviä asioita on erittäin paljon

 - Työn taakan alle ei voida kuitenkaan musertua. Lähitulevaisuudessa mitataan maakunnan sote-valmistelukoneiston tahtotila ja voima. Palvelunkäyttäjien etu on, että tätä tahtotilaa ja voimaa riittää. Meidän valmistelijoiden velvollisuus on pyrkiä parhaaseen mahdolliseen niillä lainsäädännöllisillä rajauksilla, jotka meille on annettu. Uskon kyllä, että hyvä tästä tulee! Parpo toteaa.